23 gru 2021

23 gru 2021

ZUS wskazał wysokość składek na 2022 rok

Przez:

Sekcja: Aktualności

Informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiona została w podziale na grupy ubezpieczonych.

Grupa I

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

– prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 903 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.).

Od dnia 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2022 r. składka na ubezpieczenia społeczne ww.  osób nie może być niższa od kwoty:

176,27 zł  (tj. 19,52 proc.) – na ubezpieczenie emerytalne,

72,24 zł  (tj. 8 proc.) – na ubezpieczenia rentowe,

22,12 zł  (tj. 2,45 proc.) – na ubezpieczenie chorobowe.

Grupa II

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

– osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,

– twórcy i artyści,

– osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

– akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,

– osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3553,20 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 5922 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2022 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w grupie II nie może być niższa od kwoty:

693,58 zł  (tj. 19,52 proc.) – na ubezpieczenie emerytalne,

284,26 zł  (tj. 8 proc.) – na ubezpieczenia rentowe,

87,05 zł  (tj. 2,45 proc.) – na ubezpieczenie chorobowe.

Grupa III

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (opłacają „mały ZUS plus”).

Informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla tej grupy zostaną opublikowane odrębnie.  Źródło: Prawo.pl dla LEX.pl z dn. 22.12.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet