3 wrz 2015

3 wrz 2015

Statut izby

By:

 

 

 

tekst jednolity z 28.05.2010

„Statut

Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

Nazwa, siedziba i teren działalności

 

 • Polska Izba Spedycji i Logistyki, zwana dalej Izbą, jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza polegającą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych z obsługą obrotu towarowego.
 • W stosunkach z zagranicą Izba używa tłumaczenia swojej nazwy w brzmieniu: Polish International Freight Forwarders Association – w skrócie PIFFA, obok nazwy wymienionej w ust. 1.1.

 

 • 2

 

Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195) oraz postanowień niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • 3

 

3.1. Siedzibą Izby jest miasto Gdynia.

3.2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.3. Czas trwania Izby jest nieograniczony.

3.4. Izba może być członkiem wszystkich dopuszczonych prawem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania oraz współpracować z każdą organizacją realizującą cele zbieżne z celami Izby.

3.5. Izba uprawniona jest do tworzenia jednostek terenowych.

3.6. Polska Izba Spedycji i Logistyki używa następującego skrótu: PISiL.

 

 • 4

Cele i zadania Izby i sposoby ich realizacji

 

4.1. Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych jej członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

4.2. Przedmiot działalności Izby, o którym mowa w ust. 4.1. Izba realizuje poprzez wykonywanie zadań określonych w niniejszym Statucie lub powierzonych w drodze stosownych aktów prawnych, a w szczególności:

 1. ochronę praw i reprezentowanie interesów członków Izby wobec organów administracji rządowej    i samorządowej, a także wobec innych organizacji;
 2. reprezentowanie interesów zrzeszonych w Izbie członków wobec międzynarodowych organizacji o podobnym lub zbliżonym przedmiocie działania oraz uczestniczenie w ich pracach;
 3. zapewnienie profesjonalnego poziomu usług świadczonych przez członków na rzecz kontrahentów poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów i kongresów, a także poprzez propagowanie nowoczesnych technik i metod pracy;
 4. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej członków Izby i pośredniczenie                 w polubownym załatwianiu sporów;
 5. popieranie poczynań zmierzających do zacieśnienia współpracy pomiędzy członkami Izby;
 6. służenie bieżącym poradnictwem członkom Izby w zakresie problematyki transportu, spedycji   i międzynarodowego obrotu towarowego;
 7. opracowywanie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych;
 8. inicjowanie i współudział w pracach nad ustalaniem ujednoliconej dokumentacji, usprawnianie zasad i form współpracy pomiędzy uczestnikami międzynarodowego obrotu towarowego;
 9. inicjowanie i współudział w tworzeniu aktów prawnych dotyczących problematyki transportowej, spedycyjnej i międzynarodowego obrotu towarowego, a także opiniowanie projektów tychże aktów prawnych;
 10. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji;
 11. wydawanie periodyków oraz publikacji specjalistycznych w zakresie przedmiotu działania Izby;
 12. działanie na rzecz integracji środowiska;
 13. ustanawianie ekspertów w zakresie przedmiotu działalności Izby;
 14. wydawanie opinii w zakresie istnienia i kształtowania zwyczajów związanych z transportem, spedycją i międzynarodowym obrotem towarowym;

4.3. Izba stworzy warunki dla powołania i funkcjonowania Sądu Polubownego w celu niezawisłego                     i bezstronnego rozstrzygania sporów cywilno-prawnych wynikających z przedmiotu działalności Członków Izb. Powołanie Sądu Polubownego nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

4.4. W celu wykonywania zadań statutowych, o których mowa w § 4 ust. 4.2., Izba może prowadzić działalność gospodarczą.

Zakres i rodzaj tej działalności określa Zgromadzenie Członków Izby, a dochód w całości służy                   do realizacji zadań i celów statutowych Izby i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

 

 • 4a

 

Przedmiotem działania Izby jest prowadzenie działalności zgodnej z Polską Klasyfikacją Działalności:

 

 1. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – PKD 94.11.Z
 2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
 3. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z
 4. Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z
 5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z
 6. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
 7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z
 8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
 9. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B
 10. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C
 11. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D
 12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z’

 

 

 • 5

Członkostwo w Izbie

 

5.1. Członkami Izby są:

 • członkowie zwyczajni,
 • członkowie honorowi,
 • członkowie stowarzyszeni.

5.2. Członkiem Zwyczajnym może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność, o której mowa w § 1 ust. 1.

5.3. Przyjęcie do Izby nowych Członków Zwyczajnych następuje w drodze uchwały Rady Izby podjętej     na wniosek ubiegającego się o członkostwo kandydata po złożeniu przez niego kompletnego wniosku.

5.4. Deklaracja kandydata na Członka Zwyczajnego winna posiadać formę pisemną i zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Statutu Izby i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

Do deklaracji powinny być dołączone dokumenty:

 • aktualny dowód prowadzenia działalności gospodarczej o przedmiocie wskazanym w § 1 ust. 1.
 • dwie pisemne rekomendacje Członków Zwyczajnych Izby,
 • dowód wpłaty opłaty wpisowej.

5.5. Rada Izby nie może odmówić przyjęcia przedsiębiorcy w poczet Członków Zwyczajnych Izby, jeżeli przedsiębiorca ten spełnił wymogi określone w § 5 ust. 4 z zastrzeżeniem postanowienia pkt 5.11.

5.6. Uchwała o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych Izby wina być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia przez kandydata kompletnej deklaracji o przyjęcie go w poczet członków Izby.

5.7. W przypadku odmowy przyjęcia do Izby kandydat na Członka Zwyczajnego może odwołać się            do Walnego Zgromadzenia Członków Izby poprzez Radę Izby w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.

5.8. Członkostwo zwyczajne w Izbie ustaje poprzez:

 • pisemną deklarację wystąpienia z Izby,
 • wykluczenie z Izby,
 • skreślenie z listy członków Izby.

5.9. Wykluczenie Członka Zwyczajnego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby podjętej na wniosek Rady Izby. Podstawą wykluczenia jest rażące naruszenie obowiązków członkowskich i postanowień Statutu.

5.10. Skreślenie z listy Członków Zwyczajnych Izby następuje na mocy uchwały Rady Izby:

 • podjętej w przypadku utraty osobowości prawnej członka, będącego osobą prawną;
 • zaprzestania prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, o której mowa w § 1 ust. 1.,
 • nie opłacanie składek członkowskich prze okres dłuższy niż trzy miesiące,
 • nie przestrzeganie uchwał podjętych przez organy statutowe Izby.

 

 

5.11 Rada Izby może odmówić przyjęcia przedsiębiorcy w poczet członków Izby, jeśli pomimo spełniania wymogów, o których mowa w pkt 5.4, co najmniej dwóch zwyczajnych członków Izby zgłosiło – w terminie 2 tygodni od powzięcia informacji o złożeniu przez kandydata deklaracji – pisemny sprzeciw, umotywowany okolicznościami związanymi w szczególności z:

– nieprzestrzeganiem przez kandydata zasad uczciwości kupieckiej,

– podejrzeniem popełnienia przez kandydata czynu nieuczciwej konkurencji wobec członka Izby.

 

§6

Prawa Członków Zwyczajnych Izby

 

6.1. Członkom Zwyczajnym przysługuje prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Izby, czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby, zgłaszania organom Izby wniosków dotyczących jej działalności.

6.2. Na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członkom zwyczajnym przysługuje jeden głos.

6.3. Członkowie Zwyczajni Izby mają prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,  w pracach komisji problemowych i zespołów doradczych oraz brania udziału we wszystkich imprezach, kongresach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez Izbę.

 

 • 7

Do obowiązków Członków Zwyczajnych Izby należy:

 

7.1 Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał podjętych przez organy statutowe oraz regularne opłacanie składek członkowskich.

7.2. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o dobre imię Izby.

7.3. Realizacja celów statutowych Izby oraz wykonywanie przyjętych na siebie, jako członka Izby zadań      i zobowiązań.

7.4. Przedkładanie organom Izby informacji mogących mieć wpływ na działalność Izby i jej członków    oraz występowanie z inicjatywami służącymi dobru zrzeszonych członków.

7.5. Stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników i poziomu jakościowego świadczonych usług.

 

 • 8

Członek Honorowy oraz Stowarzyszony Izby

 

8.1. Członkiem Honorowym Izby może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Izby i środowiska przez nią reprezentowanego.

Organem uprawnionym do nadawania i pozbawiania tytułu Członka Honorowego jest Walne Zgromadzenie Członków Izby, w oparciu o wniosek Rady.

8.2. Członkom Honorowym przysługuje prawo:

 • uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Izby, jednak bez czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
 • uczestniczenia w kongresach i innych imprezach organizowanych przez Izbę,
 • korzystania z publikacji Izby.

Członek Honorowy zwolniony jest z płacenia składek.

8.3. Członkiem Stowarzyszonym Izby może zostać przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności gospodarczej wymienionej w § 1 ust. 1., lecz współpracuje i/lub korzysta z usług tam wymienionych.

8.4. Przyjęcie Członka Stowarzyszonego następuje w oparciu o uchwałę Rady Izby na pisemny wniosek ubiegającego się o członkostwo stowarzyszone w Izbie.

8.5. Członek Stowarzyszony zobowiązany jest do regularnego opłacania ustalonych składek członkowskich.

8.6. Członkostwo stowarzyszone w Izbie ustaje poprzez:

 • pisemną deklarację wystąpienia z Izby,
 • nie opłacanie składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
 • działanie na szkodę Izby,
 • zaprzestanie działalności gospodarczej

Uchwałę w w/w sprawie podejmuje Rada Izby.

8.7. Członkom Stowarzyszonym przysługuje prawo:

 • uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Izby, jednak bez czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
 • uczestniczenia w kongresach i innych imprezach organizowanych przez Izbę,
 • korzystania z publikacji Izby oraz logo „Członek Stowarzyszony Polskiej Izby Spedycji i Logistyki”.

 

 • 9

Organy Izby

 

9.1. Organami Izby są:

 • Walne Zgromadzenie Członków Izby,
 • Rada Izby,
 • Komisja Rewizyjna Izby.

9.2. Przewodniczący i Członkowie Rady oraz Komisja Rewizyjna są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Członkowie Rady Izby i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje osobiście.

9.3. Kadencja organów Izby trwa cztery lata.

9.4. Przewodniczący Rady Izby może pełnić swoją funkcję zawodowo. Warunki zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady ustala Walne Zgromadzenie Członków Izby na wniosek Rady.

9.5. Pełnienie funkcji w organach Izby opiera się na społecznej pracy jej członków za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Izby zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4. Członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenia przyznawane przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

 

 • 10

Walne Zgromadzenie Członków Izby

 

10.1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby i może podejmować decyzje     we wszystkich sprawach Izby.

10.2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Izby mają prawo i obowiązek uczestniczyć wszyscy Członkowie Izby.

10.3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:

 • wybór Przewodniczącego Rady Izby oraz członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
 • odwoływanie Przewodniczącego Rady Izby oraz Członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie kierunków działania i rocznych preliminarzy budżetowych,
 • udzielanie absolutorium Radzie Izby i Komisji Rewizyjnej Izby,
 • ustalanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia Członków Izby,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zakupu lub zbywania majątku trwałego Izby o wartości powyżej 100.000 zł.,
 • ustalanie wysokości wynagrodzeń dla Przewodniczącego Rady, członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby,
 • uchwalanie regulaminów Rady Izby i Komisji Rewizyjnej.

10.4. Walne Zgromadzenie Członków Izby może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby odbywa się raz w roku.

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby muszą być sprawy:

 • rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania z działalności Izby za rok ubiegły,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby za rok ubiegły,
 • sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium Radzie Izby i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie budżetu na rok następny.

O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Rada powiadamia Członków za pomocą listów poleconych wysłanych przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.    W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad.

10.5. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Rada Izby:

 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemne żądanie, co najmniej 1/4 ilości członków.

Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby musi być wysłane z wyprzedzeniem 14 dni za pomocą listów poleconych. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad.

10.6. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Izby otwiera Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących. Następnie spośród uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Izby wybiera się Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

10.7. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwały wystarcza zwykła większość głosów oddanych, przy obecności, co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Izby.

Jeżeli w oznaczonym w zawiadomieniu czasie nie zabrałaby się połowa Członków Zwyczajnych Izby, Zgromadzenie rozpocznie się piętnaście minut później, a uchwały jego są prawomocne bez względu na ilość obecnych. Zastrzeżenie to należy podać w zawiadomieniu pod rygorem nieważności uchwał. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba, że wszyscy Członkowie Zwyczajni Izby są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu Izby.

10.8. Uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Izby wymagają większości, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Izby.

10.9. Głosowanie odbywa się jawnie, za wyjątkiem powoływania i odwoływania osób. Przewodniczący może ponadto zarządzić tajne głosowanie na wniosek, co najmniej 1/3 obecnych Członków Zwyczajnych Izby. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby muszą być zaprotokołowane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisane przez Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

10.10. Zawiadomienia, o których mowa w pkt 10.4 i 10.5 mogą być wysłane także pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Izby uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”

 

 

 • 11

Rada Izby

 

11.1. Rada Izby kieruje działalnością Izby, a na zewnątrz reprezentuje Izbę Przewodniczący Rady lub jeden z Wiceprzewodniczących. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Izby upoważnionych jest dwóch członków Rady łącznie, w tym Przewodniczący Rady lub jego zastępcy oraz Członek Rady.

11.2. W skład Rady wybieranej przez Walne Zgromadzenie wchodzą:

 • 8 osób wybieranych spośród osób zatrudnionych w firmach będących Członkami Zwyczajnymi Izby,
 • Przewodniczący Rady, którego kandydatura nie wymaga spełnienia powyższego warunku.

 

Za równoznaczne z zatrudnieniem w firmie będącej Członkiem Zwyczajnym Izby uznaje się także:

 • pozostawanie w stałym stosunku zlecenia,
 • świadczenie usług na podstawie kontraktu menedżerskiego bądź umowy o podobnym charakterze,
 • zasiadanie w organach spółki handlowej,
 • pełnienie funkcji prokurenta,
 • prowadzenie przez osobę fizyczną pod firmą, będącą Członkiem Zwyczajnym Izby, działalności gospodarczej indywidualnie bądź jako wspólnik spółki cywilnej,
 • prowadzenie spraw spółki osobowej jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej bądź komandytowo – akcyjnej.”

 

Radę stanowią: Przewodniczący Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, sześciu Członków Rady.

 

11.3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady w czasie trwania kadencji, Rada dokooptuje nowego Członka zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej z ostatniego Wyborczego Zgromadzenia Członków Izby w kolejności według ilości uzyskanych głosów.

Mandat Członka Rady w czasie trwania kadencji wygasa w przypadkach:

 • rezygnacji Członka Rady z pełnionej funkcji,
 • śmierci lub długotrwałej choroby Członka Rady,
 • ustania członkostwa firmy zatrudniającej Członka Rady w Izbie lub ustanie zatrudnienia Członka rady w firmie będącej Członkiem Zwyczajnym Izby,
 • nie uzyskania absolutorium dla Rady na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w danym roku sprawozdawczym,
 • odwołania Członka Rady z pełnionej funkcji przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Mandat Członka Rady w czasie trwania kadencji wygasa z dniem stwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków wygaśnięcia tego mandatu lub z dniem powzięcia uchwały o odwołanie członka Rady, chyba że z uchwały Walnego Zgromadzenia wynikać będzie inny dzień wygaśnięcia mandatu.

 

11.4. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Rady wybierają spośród siebie dwóch wiceprzewodniczących Rady oraz określają program działania Rady i zadania poszczególnych Członków.

Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym zwykłą kwalifikowaną większością głosów.

 

11.5. Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących Rady, kieruje pracami Rady.

11.6. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną, w tym ostatnim przypadku tylko wtedy, jeżeli członek Rady uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

11.6.1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

11.7. Do opracowania szczególnie ważnych zagadnień Rada może powoływać Komisje Problemowe i Zespołu Doradcze.

 

11.8. Kadencja Rady kończy się z chwilą powołania nowej Rady przez Walne Zgromadzenia Członków Izby.

 

11.9. Do obowiązków Rady należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych niniejszym Statutem   do kompetencji innych organów Izby, a w szczególności:

 • wykonywanie postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,
 • prowadzenie polityki rozwoju i działalności Izby stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
 • formułowanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków projektów rocznych preliminarzy budżetowych oraz wniosków dotyczących działalności Izby,
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby wniosków o ustalenie wynagrodzeń dla Przewodniczącego Rady, Członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
 • składanie Zgromadzeniu Członków sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Izby,
 • proponowanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby wysokości opłat wpisowych                       i członkowskich,
 • powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych Izby.

 

11.10. Rada wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura Izby.

 

11.11. Siedzibą Biura Izby jest miasto Gdynia.

 

11.12. Rada powołuje Dyrektora Biura Izby, określa jego zadania i kompetencje oraz ustala wynagrodzenie. Biurem Izby kieruje Dyrektor Biura.

Organizację i zakres działalności jednostek terenowych Izby oraz Biura Izby określają regulaminy uchwalone przez Radę.

 

 • 12

Komisja Rewizyjna

 

12.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby.

12.2. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby zwykłą większością głosów.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera Przewodniczącego i Sekretarza oraz określa zadania Członków Komisji.

Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków komisji.

12.3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami innych organów Izby.

12.4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie statutowej i finansowej działalności Izby, składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Radzie Izby.

12.5. Kadencja Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą powołania nowej Komisji przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

12.6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna dokooptuje nowego Członka zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej z ostatniego Wyborczego Zgromadzenia Członków Izby w kolejności według ilości uzyskanych głosów.

Mandat Członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji wygasa w przypadkach:

 • rezygnacji Członka Komisji z pełnionej funkcji,
 • śmierci lub długotrwałej choroby Członka Komisji,
 • ustania członkostwa firmy zatrudniającej Członka Komisji Rewizyjnej w Izbie lub ustania zatrudnienia Członka Komisji Rewizyjnej w firmie będącej Członkiem Zwyczajnym Izby,
 • nie uzyskania absolutorium dla Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby   w danym roku sprawozdawczym,
 • odwołania Członka Komisji przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Mandat Członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji wygasa z dniem stwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków wygaśnięcia tego mandatu lub z dniem powzięcia uchwały o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej, chyba że z uchwały Walnego Zgromadzenia wynikać będzie inny dzień wygaśnięcia mandatu.

 

12.7. W sprawach nieuregulowanych odmiennie postanowieniami niniejszego paragrafu do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 11.”

 

 • 13

Majątek Izby

 

13.1. Na majątek Izby składają się nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

13.2. Majątek Izby powstaje z wpływów pochodzących z:

 • opłat wpisowych,
 • składek członkowskich,
 • opłat za czynności świadczone przez Izbę,
 • dotacji i innych wpływów osiąganych z działalności statutowej i gospodarczej, która może być prowadzona dla realizacji celów statutowych Izby.

13.3. Walne Zgromadzenie Członków Izby określa przeznaczenie majątku Izby w razie jego likwidacji.

13.4. Rokiem sprawozdawczym Izby jest rok kalendarzowy.

 

 • 14

Rozwiązanie Izby

 

14.1. Decyzję o rozwiązaniu Izby podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Izby.

14.2. Uchwała dotycząca rozwiązania Izby zapada większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 50% Członków Zwyczajnych Izby.

14.3. Walne Zgromadzenie Członków Izby określa w uchwale o rozwiązaniu Izby cel, na który przeznacza się majątek rozwiązywanej Izby i jednocześnie powołuje Komisję Likwidacyjną.

14.4. Niezwłocznie po powzięciu uchwały o likwidacji, uchwała o likwidacji i powołaniu Komisji Likwidacyjnej podlega zgłoszeniu w celu zarejestrowania w KRS.

14.5. Rozwiązanie Izby następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą skreślenia Izby       w KRS.

14.6. W przypadku zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby może się ona przekształcić organizacyjnie bez konieczności wszczynania procesu likwidacyjnego.

 

 

 • 15

Postanowienia końcowe

 

15.1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy wymienionej w § 2 niniejszego Statutu.

15.2. Niniejszy Statut uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Założycielskie Izby w dniu 7 listopada 2001 roku.

 

 

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet