17 Sie 2015

17 Sie 2015

Słownik

By:

0 Comment

Słownik skrótów i pojęć branży TSL

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 28 names in this directory
AEO
Authorised Economic Operator Rozporządzeniem (WE) Nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L117 z 4.05.2005, s. 13) (WKC) wprowadzona została do porządku prawnego Unii Europejskiej instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Zgodnie z art. 5a ust. 1 WKC jeżeli zajdzie taka potrzeba, organy celne po zasięgnięciu opinii innych właściwych organów, przyznają, z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych w ust. 2, przedsiębiorcy mającemu siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty status upoważnionego przedsiębiorcy. Stosownie do art. 5a ust. 1 akapit 2 i 3 WKC upoważniony przedsiębiorca korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w ust. 2, status upoważnionego przedsiębiorcy jest uznawany przez organy celne wszystkich Państw Członkowskich bez uszczerbku dla kontroli celnej. Biorąc za podstawę uznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy oraz, o ile spełniono wymogi związane z konkretnym rodzajem uproszczenia przewidzianego w ustawodawstwie celnym Wspólnoty, organy celne upoważniają przedsiębiorcę do korzystania z tego uproszczenia. Szczegóły dotyczące kryteriów i procedury przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy określone zostały w przepisach art. 14a – 14x rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania WKC (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3) (Rozporządzenie Wykonawcze), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. (Dz. Urz. WE L 360 z 19.12.2006 str. 64).

Al.
pierwsza klasa (o statku posiadającym I klasę w rejestrze klasyfikacyjnym

b. bag
worek

C, c Celsius, centigrade
Celsjusz, tzn. skala stopni temperatury wg

CHC / container/cargo handling charges
opłaty związane z obsługą kontenera/ładunku

d. a. discharge afloat
wyładunek przy dostatecznej (dla statku) głębokości wody

E East, eastern
Wschód, wschodni

e.t.r.
przewidywany czas gotowości, np. statku do załadunku

F Full (container load)
pełny (ładunek kontenerowy) - skrót stosowany (container load) na kontenerach i oznaczający, że kontener jest w pełni załadowany

gde grade
stopień (skali, jakości)

h. c. hatch coaming
zrębnica lukowa

I C D Inlad Clearance Depot
Lądowa Baza Celna Funkcja ICD polega głównie na ułatwianiu i przyspieszaniu bezpośredniego przekazu ładunków z zaplecza lądowego do zamorskiego celu przeznaczenia poprzez zorganizowanie odprawy celnej w bazie na zapleczu

jetsam
ładunek wyrzucony za burtę celem odciążenia statku, a następnie zmyty na brzeg

kn knot
węzeł

ld loaded, loading
załadowany, załadunek

MAYDAY
sygnał wołania o pomoc (M’ aidee)

n d and
i

o. c. ore carrier
rudowiec

para paragraph
paragraf

r / c return cargo
ładunek powrotny

Sat. Saturday
sobota

T/C, t/c time charter
czarter na czas

u / d under deck
pod pokładem

val. value
wartość

W/d Warranted
z zastrzeżeniem

xs excess
nadmiar, nadwyżka

y/l your letter
wasz/twój list

Z, z zone
strefa /geograficzna/
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet