3 sie 2015

3 sie 2015

Sąd Arbitrażowy

By:

0 Comment

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polska Izba Spedycji i Logistyki powołała stały Sąd Arbitrażowy. Uchwałą nr 64 Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki z dnia 25 września 2003r., zatwierdzony został Regulamin tego Sądu, Prezesem Sądu ustanowiono radcę prawnego panią Beatę Janicką a sekretarzem sądu panią Elżbietę Soszyńską.

Aby korzystać z sądu arbitrażowego strony powinny w umowie o współpracę lub w zleceniu spedycyjnym dokonać zapisu , w którym zgodnie stwierdzą ,że występujące pomiędzy nimi spory rozpatrywane będą wyłącznie przez wymieniony w umowie sąd polubowny, co w konsekwencji spowoduje niewłaściwość sądu powszechnego do rozpatrywania zastrzeżonych dla konkretnego sądu polubownego sporów. Jeżeli mimo dokonania zapisu na sąd polubowny, powód wytoczyłby powództwo przed sądem powszechnym, pozew taki, na skutek zarzutu złożonego przez pozwanego, zostanie na mocy przepisu art.199, par. 1.pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego przez sąd powszechny odrzucony.

Dokonanie zapisu na sąd polubowny przyniesie stronom, które się na to zdecydowały wymierne korzyści, do których należą przede wszystkim:

  1. Fachowe rozpoznanie sporów wynikające ze znajomości branży (specjalizacja ):
  2. Mniej formalizmu w załatwianiu spraw spornych:
  3. Szybkość:
  4. Mniejsze koszty postępowania
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet