3 wrz 2015

3 wrz 2015

Status prawny

By:

Polska Izba Spedycji i Logistyki, zwana dalej Izbą, jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza polegającą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych z obsługą obrotu towarowego.
W stosunkach z zagranicą Izba używa tłumaczenia swojej nazwy w brzmieniu: Polish International Freight Forwarders Association – w skrócie PIFFA, obok nazwy wymienionej wyżej.
Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych ( Dz.U. Nr 35, poz. 195) oraz postanowień Statutu i posiada osobowość prawną w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Siedzibą Izby jest miasto Gdynia. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Czas trwania Izby jest nieograniczony. Izba może być członkiem wszystkich dopuszczonych prawem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania oraz współpracować z każdą organizacją realizującą cele zbieżne z celami Izby.
Izba uprawniona jest do tworzenia jednostek terenowych. Polska Izba Spedycji i Logistyki używa następującego skrótu: PISiL.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet