14 lip 2016

14 lip 2016

Zaktualizowane wytyczne AEO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowane Wytyczne AEO, które dostępne są na stronie KE w angielskiej wersji językowej.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_en.pdf.

Wytyczne precyzują pojęcia  AEO, ze wskazaniem rodzajów statusu,  opisują korzyści dla AEO oraz kryteria przyznania statusu AEO. Zawierają szczegółowe wyjaśnienie procedury wnioskowania i wydawania świadectwa, określenie właściwości państwa członkowskiego, do którego powinien zostać złożony wniosek oraz wyjaśnienie jak skutecznie i sprawnie przeprowadzać analizę ryzyka i audyt.

Załączniki do wytycznych obejmują  :- kwestionariusz samooceny i noty wyjaśniające,

-listy możliwych ryzyk, zagrożeń i rozwiązań,

-wzór Deklaracji bezpieczeństwa ,

-dokument zawierający przykłady informacji wymienianych z organami celnymi.

Wytyczne zawierają:

  • część poświęconą małym i średnim przedsiębiorstwom (SME) ze wskazaniem jak sprawdzać kryteria AEO jeśli wnioskodawca jest SME;
  • część informującą o czynnikach, które mogą pomóc organom celnym przyspieszyć procedurę wydawania świadectwa;
  • wytyczne dla organów celnych i przedsiębiorców jak uprościć procedurę w przypadku firm macierzystych/filii;
  • część dotyczącą współpracy państw członkowskich w wymianie informacji;
  • wyjaśnienia jak prowadzić monitoring po wydaniu świadectwa AEO;
  • wyjaśnienie koncepcji „bezpiecznego partnera handlowego” włączając jego identyfikację oraz możliwe . środki bezpieczeństwa. Obecnie trwają tłumaczenia Wytycznych na języki narodowe. (Źr.www.finanse.mf.gov.pl-K.O)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).