18 mar 2018

18 mar 2018

Wspólne stanowisko branży w sprawie żeglugowego “Single Window”

Przez:

Sekcja: Aktualności

CLECAT wspólnie z takimi organizacjami jak: ECASBA, ESC, ESPO, FEPORT, IPCSA  reprezentującymi agentów statkowych, porty i terminale  morskie i załadowców opublikował stanowisko  w sprawie Dyrektywy – Ship Reporting Formalities Directive, zwanej także inicjatywą Maritime Single Window.

20 października 2010 r. Parlament Europejski i Komisja Europejska  przyjęły Dyrektywę  2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państwa członkowskich. W 2016 roku Komisja zainicjowała   ocenę Dyrektywy, która wykazała, że   cele Dyrektywy przynajmniej częściowo nie zostały osiągnięte zwłaszcza jeżeli chodzi o brak wystarczającego postępu w zakresie harmonizacji przepisów. Dlatego też wymienione organizacje opracowały i opublikowały wspólne stanowisko ze wskazaniem koniecznej rewizji Dyrektywy, aby doprowadzić do harmonizacji formalności sprawozdawczych, ustalenie katalogu maksimum koniecznych informacji i ich efektywnego wykorzystywania. Nie chodzi przy tym o budowanie kolejnego systemu, ale poprawę interoperacyjności pomiędzy istniejącymi systemami w drodze zharmonizowania wymiany danych pomiędzy administracją i pomiędzy sektorem prywatnym i  administracją.  Ponadto koncepcja raportowania „jedynie raz”   i harmonizacja wymogów sprawozdawczości nie powinna oznaczać, że administracja doda więcej wymogów informacyjnych bez zapewnienia konkretnych korzyści   dla stron, na których spoczywa obowiązek i ich klientów.  Od administracji oczekuje się szybkiego przeglądu zakresu wymaganych  informacji sprawozdawczych i usunięcia tych, które są zbędne a także umożliwienia sektorowi publicznemu korzystania z informacji i systemów, które już są dostępne.    (źr. CLECAT Newsletter 2018/11 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet