3 sie 2015

3 sie 2015

JAK ROZLICZAĆ CZAS PRACY KIEROWCÓW

By:

0 Comment

Firma InfoLab z Tychów opracowała w formie ulotki rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. L 102, str. 1-14).

Przepisy tej regulacji weszły w życie w dniu 11 kwietnia 2007 r., za wyjątkiem art. 10 ust. 5, art. 26 ust. 3 i 4, art. 27 powołanego aktu. Mając na względzie powyższe, pragniemy poinformować, iż od dnia 1 maja 2006 r. kierowcy podlegający kontroli drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088 ze zm.) obowiązani będą okazać wykresówki z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni. O powyższym obowiązku stanowi przepis art. 26 ust. 4 rozporządzenia nr 561/2006, które zmienia zapisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85. Treść rozporządzenia nr 561/2006 jest dostępna na stronie:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:102:SOM:PL:HTML

 

Mamy nadzieje, że opracowanie to ułatwi Państwu rozliczanie czasu pracy kierwoców, jak też planowanie transportu drogowego. Treść ulotki znajduje sie w załączniku poniżej.

(BT, źr. Tacholab, InfoLab)

Jak rozliczyć czas pracy kierowców

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet