17 lis 2017

17 lis 2017

Uszczelnianie systemu podatkowego cd.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Projekt został przekazany  do konsultacji i uzgodnień .

Ustawa wprowadza do Kodeksu wykroczeń kary grzywny:

– za sprzedaż wyrobów alkoholowych, tytoniowych oraz suszu tytoniowego o niewielkiej wartości, wprowadzone do obrotu z  naruszeniem przepisów o ustawy o podatku akcyzowym,

–za niezaewidencjonowanie sprzedaży towarów lub usług na kasie fiskalnej albo niewydanie paragonu,

jeżeli wartość towaru lub usługi nie przekracza jednej drugiej minimalnego wynagrodzenia.

Przewiduje się wykorzystanie wobec osób dopuszczających się czynów niedozwolonych
w powyższym zakresie, środków reakcji będących we właściwości innych organów państwa – takich jak: cofnięcie zezwolenia na handel alkoholem w przypadku wielokrotnego niewydawania paragonu.

Zmiana dotycząca Prawa o ruchu drogowym wprowadza dodatkową przesłankę poddania pojazdu dodatkowemu badaniu technicznemu w przypadku stwierdzenia, że w pojeździe używano paliw opałowych do celów napędowych.

W sytuacji powtarzających się przypadków jazdy na „nielegalnym” paliwie przewiduje się również wprowadzenie sankcji zniechęcających do podejmowania nieuczciwych praktyk wykorzystywania oleju opałowego do napędu pojazdów samochodowych, jak utrata :

 licencji na wykonywanie usług transportowych,

– licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy ( Ustawa o transporcie drogowym) .(Źr. www.legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet