12 maj 2023

12 maj 2023

Ustawy przyjęte przez Senat na posiedzeniu 11 maja 2023 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wieczornym bloku głosowań 11 maja br. Senat poparł bez poprawek nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która ma na celu lepsze wykrywanie i zwalczanie oszustw VAT w międzynarodowym handlu elektronicznym.

Pakiet SLIM VAT 3

►Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro. Nowe przepisy zmniejszą również formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Wprowadzone zostaną uproszczenia związane z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.

Ułatwienia w budowie m.in. silosów zbożowych

► Nowela ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do ustawy dotyczącej rolniczych pożyczek na zakup m.in. nawozów i środków ochrony roślin, a także ułatwień w budowie budynków gospodarczych np. silosów. Ustawa przewiduje, że 445 mln zł nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie zostanie wpłaconych do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczone na realizację zadań dot. udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

Budowa elektrowni szczytowo-pompowych

► Ustawa o elektrowniach szczytowo-pompowych

Senat podjął uchwałę o odrzuceniu o elektrowniach szczytowo-pompowych, która miałaby usprawnić budowę takich obiektów, by mogły być wykorzystywane, jako magazyny energii. Ustawa przewiduje, że do 30 czerwca 2024 r. planowanie i realizacja inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych spełniają wymagania Rozporządzenia Rady UE 2022/2577 i stanowią realizację nadrzędnego celu publicznego oraz są uznawane za służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu. Unijne rozporządzenie ma na celu przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Zwalczanie oszustw VAT w e-commerce

►nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

Według nowelizacji dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Obowiązek będzie dotyczył m.in. krajowych banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-ów.

Zwrot akcyzy od paliw rolniczych do Prezydenta

►ustawa o zwrocie akcyzy od paliw rolniczych

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy – nowela przewiduje m.in. objęcie zwrotami akcyzy producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr.

Speckomisja do badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski

►Ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022

Senat odrzucił ustawę zakładającą powołanie Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. To inicjatywa posłów PiS. Organ ma funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej. Komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnianie przypadków „funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007–2022 pod wpływem rosyjskim, działali na szkodę interesów RP”. Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.  ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn.12.05.2023 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet