5 lis 2021

5 lis 2021

Terminy na sprawozdania dłuższe, ale kary surowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z nowym rokiem zaczną obowiązywać nowe przepisy dokumentacyjne dla podmiotów powiązanych – niektóre łagodniejsze, inne bardziej restrykcyjne dla podatników.

Zmiany w ustawach o PIT i CIT dotknęły także najważniejszych dla tej tematyki przepisów w zakresie cen transferowych. Podatnicy z ulgą mogą przyjąć wydłużenie terminów sprawozdawczych. Termin złożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będzie przypadał na koniec 10. miesiąca po zakończeniu danego roku podatkowego (dziś to 9 miesięcy). Obowiązek złożenia formularza TPR-Ci oświadczenia o sporządzaniu lokalnej dokumentacji określono zaś na koniec 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (dziś to też 9 miesięcy). Obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej będzie wciąż przypadał na koniec 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Ponadto wydłużono z 7 do 14 dni termin na przedłożenie lokalnej dokumentacji przez podatnika na żądanie organu podatkowego. Nowe przepisy wymuszą na podatnikach unowocześnienie formy sprawozdawczości cen transferowych. Lokalna dokumentacja powinna być przygotowana w formie elektronicznej.

Zaostrzone będą reguły podpisywania informacji TPR składanej organom skarbowym. Osobą upoważnioną do sygnowania tego dokumentu będzie:  osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,  osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający w Polsce,  kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu. W żadnym wypadku nie będzie dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. W przypadkach, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, który wyznaczy spośród swojego składu jedną osobę do podpisywania TPR – i tak odpowiedzialność za ewentualne niezłożenie tej informacji poniosą wszyscy członkowie takiego gremium. W kodeksie karnym skarbowym pojawią się nowe sankcje za naruszenie przepisów o dokumentowaniu cen – za niesporządzenie takiej dokumentacji, podanie w niej nieprawdziwych informacji albo niedołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych trzeba się będzie liczyć z grzywną do 720 stawek dziennych.

(Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 05.11.2021 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet