1 lip 2019

1 lip 2019

    STRAŻ GRANICZNA SPRAWDZA AUTENTYCZNOŚĆ DOKUMENTÓW TRANSPORTOWYCH

Przez:

Sekcja: Aktualności

 

Podczas przewozu niebezpiecznego ładunku – związku ołowiu –  w kierunku wyjazdowym z Polski, na przejściu granicznym z Białorusią Straż Graniczna skontrolowała dokumenty wymagane przez przepisy prawa przy wykonywaniu transportu tego rodzaju ładunków. Konieczne w tym wypadku dokumenty, jakie powinien posiadać kierowca to m.in. list przewozowy CMR, zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium RP oraz zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy. Umowa europejska z 1957 r. dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (umowa ADR), nakłada na kierowcę obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu specjalnego kursu oraz pozytywnym wyniku egzaminu z wymagań, które powinny zostać spełnione przy przewozie takich ładunków.

W trakcie kontroli Straż Graniczna powzięła wątpliwości co do autentyczności przedstawionego przez kierowcę zaświadczenia, wobec czego wszczęto wobec pracodawcy kierowcy (spółki zarejestrowanej w Kazachstanie) postępowanie w sprawie, zakończone nałożeniem kary pieniężnej  w wysokości 2 000,00 zł (zgodnie z przepisami kary pieniężne wynoszą od 200,00 – 10 000,00 zł).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Spółka zarzuciła, że wadliwie ustalono, jakoby zaświadczenie ADR było sfałszowane, gdyż nie zostało to potwierdzone żadnym wyrokiem karnym ani ekspertyzą.

WSA oddalił skargę Spółki argumentując, że Straż Graniczna ustaliła, że dokument był fałszywy, co znalazło potwierdzenie w protokole kontroli i ekspertyzie, a Spółka tego nie podważyła.

Sygnatura akt II SA/Bk176/19

Zródło: Rzeczpospolita wydanie z dn. 01.07.19 r. /HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet