21 maj 2021

21 maj 2021

Przepisy o pracy zdalnej w Kodeksie pracy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

To nowa definicja pracy zdalnej zaproponowana przez MRPiT. Projekt właśnie został opublikowany na stronie RCL.

Ministerstwo rozpoczyna ustawowe konsultacje przepisów regulujących pracę zdalną. Dziś praca zdalna wykonywana jest na podstawie art. 3 ustawy w sprawie COVID-19, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnie.

Nowa definicja pracy zdalnej

Przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projekt przewiduje nową definicję pracy zdalnej. Zgodnie z propozycją resortu, praca zdalna  będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Propozycje w projekcie:

 • praca zdalna ma być była wykonywana w sposób całkowity lub częściowy, tzn. hybrydowy, w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Może to być miejsce zamieszkania pracownika, ale nie musi.
 • w przepisach będzie określony minimalny katalog kosztów, jakie ponosi pracownik wykonując pracę zdalną. Chodzi o koszty instalacji narzędzi do pracy i ich napraw, koszty energii elektrycznej i dostępu do sieci. Szczegóły dotyczące ekwiwalentu pieniężnego będą ustalane w porozumieniu między pracodawcą a związkami zawodowymi lub, jeśli tych nie ma w danym zakładzie pracy, przedstawicielami pracowników,
 • wykonywanie pracy zdalnej będzie uzgadniane między pracownikiem a pracodawcą z wyjątkami dotyczącymi sytuacji nadzwyczajnych, jak stan epidemii.
 • Nowość – wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe także na wniosek pracownika – okazjonalnie, przez 12 dni w roku. Pracownik może wyjątkowo zadzwonić do pracodawcy i powiedzieć, że w danym dniu chce pracować zdalnie.
 • zasady świadczenia pracy zdalnej mają być określone na poziomie zakładu pracy w porozumieniu ze związkami zawodowymi (jeśli funkcjonują w zakładzie pracy) lub przedstawicielami pracowników. Pracodawca będzie też mógł wydać regulamin pracy zdalnej.
 • wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostanie zawarte porozumienie albo nie zostanie wydany regulamin.
 • projekt zawiera zakaz wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z uwagi na odmowę lub zaprzestanie przez niego wykonywania pracy zdalnej oraz zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną.

Przygotowane przez resort przepisy mają wejść w życie dopiero po trzech miesiącach od ustania stanu epidemii, wiceminister Michałek powiedziała, że podczas konsultacji z organizacjami pracodawców
i związkami zawodowymi padały różne propozycje, m.in. by regulacja weszła w życie od 1 stycznia 2022 r. – Sprawa jest otwarta. Gdyby pandemia skończyła się w lipcu, nie chcieliśmy mieć luki prawnej. Ponadto dzięki terminowi wejścia w życie, który zaproponowaliśmy, wszyscy będą mogli się przygotować do nowych przepisów. Będzie można wdrożyć regulaminy – zaznaczyła Iwona Michałek.

Nowe przepisy wprowadzą też katalog dodatkowych obowiązków dla pracodawcy m.in.:

 • dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
 • pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (przede wszystkim koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych), –
 • zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
 • określić zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną oraz przeprowadzić, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie.

Z projektem można zapoznać się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346911

(Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346911/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet