4 lip 2020

4 lip 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty w białej liście podatników

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod poz. 204 opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

. Wzór zawiadomienia uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065) – tj.:o zmianie terminu złożenia zawiadomienia z 3 dni na 7 dni; o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność.

Zawiadomienie organu ma istotne znaczenie w kontekście odpowiedzialności podatnika. Odpowiedzialność solidarna nabywcy zostaje wyłączona, gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności na rachunek inny niż zawarty w wykazie, pod warunkiem że zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu.

Projekt zakłada wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Poniżej zamieszczamy link do projektu:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12335201 (źr.Raport z monitoringu zmian legislacyjnych Atneo-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet