14 wrz 2017

14 wrz 2017

Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym

Przez:

Sekcja:

Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym

101.85

Opis

Danuta Marciniak – Neider – Warunki Dostaw Towarów W Handlu Zagranicznym, wydanie trzecie
Polska  Izba Spedycji I Logistyki
Gdynia 2020

W książce omówione są formuły handlowe, z których wynika kto zarządza procesem dostawy towarów od nadawcy do odbiorcy, a także dokumenty transportowe, świadczące o wykonaniu zobowiązań kontraktowych przez eksportera. Krótko scharakteryzowano formy płatności stosowane w handlu zagranicznym, mające istotny wpływ na jego obsługę transportowo-spedycyjną.

Recenzja książki Danuty Marciniak-Neider „Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym”, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2020

Na wstępie już należy podkreślić niezwykłą użyteczność i aktualność recenzowanej książki, ponieważ w głównym nurcie rozważań znajdują się opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu reguły Incoterms®2020, które weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. Treść książki jest jednak znacznie bardziej bogata, gdyż omówione zostały także inne zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu dla uczestników handlowych transakcji międzynarodowych.

Recenzowana książka składa się z 14 rozdziałów tworzących przemyślaną, logiczną i uporządkowaną całość. Każdy rozdział wprowadza czytelnika w kolejne zagadnienia związane z transakcjami handlu zagranicznego.

Rozdział 1 poświęcono charakterystyce międzynarodowej umowy handlowej, począwszy od określenia jej istoty, poprzez omówienie poszczególnych, typowych klauzul. W rozdziale tym w sposób bardzo klarowny przedstawiono najważniejsze zagadnienia.

W rozdziale 2  zawarto informacje o różnych zbiorach interpretacji reguł (formuł) handlowych (Combiterms, Znowelizowane Amerykańskie Definicje Handlu Zagranicznego, amerykański kodeks handlowy) skupiając się zwłaszcza na wykładni Incoterms®, mającej najszersze zastosowanie w handlu międzynarodowym. Przedstawiono jej genezę i historię rozwoju od roku 1936, w którym ukazało się pierwsze wydanie wykładni, do roku 2010, w którym ukazał się  ostatni zbiór tych interpretacji reguł handlowych, poprzedzający wykładnię Incoterms®2020. Ważnym zagadnieniem poruszonym w tym rozdziale jest relacja między Incoterms® a Konwencją wiedeńską z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Rozdział ten stanowi rodzaj potrzebnego i dobrze pomyślanego wprowadzenia do zagadnień związanych bezpośrednio z Incoterms®2020.

Kolejne rozdziały dotyczą bezpośrednio reguł Incoterms®2020. W rozdziale 3 omówiono zmiany wprowadzone do nowych reguł, w porównaniu z poprzednią ich wersją, zakres ich stosowania, sekwencję i klasyfikację poszczególnych reguł oraz  sposób określania obowiązków kupującego i sprzedającego. W dwóch następnych rozdziałach szczegółowo omówiono podział obowiązków, kosztów i ryzyka pomiędzy kupującym i sprzedającym, wynikający z zastosowania poszczególnych reguł. Rozdział 4 poświęcono formułom, mającym zastosowanie we wszystkich gałęziach transportu a rozdział 5 specyficznym formułom, mającym zastosowanie w transporcie morskim i śródlądowym. Rozdziały te zostały starannie opracowane i w przystępny sposób wprowadzają czytelnika w omawiane zagadnienia.

W dwóch następnych rozdziałach skupiono się na problematyce obowiązków stron umowy wynikających z zastosowania reguł Incoterms®2020. Rozdział 6 poświęcono szczegółowej charakterystyce wybranych obowiązków, natomiast rozdział 7 konsekwencjom dla podziału kosztów i ryzyka pomiędzy stronami umowy, wynikającym z sytuacji, gdy kupujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W rozdziale 8, ostatnim poświęconym bezpośrednio regułom Incoterms®2020, omówiono zagadnienie gestii transportowej w kontekście stosowania określonych reguł. Również i te rozdziały zostały bardzo dobrze opracowane a klarowny sposób prowadzenia wywodu powoduje, że czytelnik krok po kroku wprowadzany jest w omawiane zagadnienia.

Kolejne rozdziały dotyczą uwarunkowanych  form zapłaty stosowanych w handlu międzynarodowym, zwłaszcza akredytywie dokumentowej. W rozdziale 9 scharakteryzowano tę formę zapłaty oraz inkaso dokumentowe, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z Incoterms®2020. W dwóch następnych rozdziałach poruszono problematykę dokumentów transportowych i spedycyjnych wykorzystywanych przy akredytywie dokumentowej. Rozdziały opracowane  zostały w sposób bardzo przejrzysty a z bogatej problematyki dotyczącej uwarunkowanych form zapłaty i wykorzystywanych dokumentów bardzo trafnie wybrano i przedstawiono najistotniejsze zagadnienia.

Charakterystyka i zastosowanie polecenia przelewu oraz bankowego zobowiązania płatniczego to zagadnienia przedstawione w rozdziałach 12 i 14. Swoją aktualnością zwraca zwłaszcza uwagę charakterystyka stosunkowo nowej formy płatności jaką jest bankowe zobowiązanie płatnicze, chociaż oba rozdziały w przystępny sposób wprowadzają czytelnika w omówione zagadnienia.

W rozdziale 13 przedstawiono istotę i zastosowanie dwóch papierów wartościowych: czeku i weksla, w zakresie wystarczającym z punktu widzenia tematyki recenzowanej książki.

Recenzowana książka jest bardzo wartościowym i aktualnym przewodnikiem po skomplikowanym świecie zwyczajów i uzansów funkcjonujących w handlu międzynarodowym. Czytelnik znajdzie w niej wiele odniesień do konkretnych sytuacji występujących w praktyce gospodarczej, które ilustrują interpretacje poszczególnych reguł.

Tekst wzbogacony jest także przykładami, pokazującymi możliwości praktycznego wykorzystania omawianych reguł a także związane z tym problemy. Przy prezentowaniu poszczególnych reguł zwracano uwagę na możliwe rozbieżności interpretacyjne, wynikające z odmiennych systemów prawnych funkcjonujących w różnych państwach lub specyficznych zwyczajów handlowych czy uwarunkowań kulturowych, a także wskazywano w jaki sposób wykorzystać te reguły w zawieranych umowach, aby uniknąć niejasności w trakcie ich realizacji.

Ważnym atutem recenzowanej książki jest wykorzystanie przy omawianiu poszczególnych zagadnień wieloletniego dorobku  orzecznictwa, rozstrzygającego spory pomiędzy stronami umowy, wynikające z odmiennego rozumienia istoty konkretnych reguł handlowych.

W rezultacie, czytelnik otrzymuje nowoczesne w formie i aktualne w treści kompendium wiedzy o szerokim spektrum zagadnień związanych z zawieraniem i realizacją umów w handlu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej edycji interpretacji reguł handlowych Incoterms® 2020.

dr hab. Krzysztof Dobrowolski prof. UG

Uniwersytet Gdański , Wydział Ekonomiczny

01.05.2020

Kategoria:

Opis

Danuta Marciniak – Neider – Warunki Dostaw Towarów W Handlu Zagranicznym, wydanie trzecie
Polska  Izba Spedycji I Logistyki
Gdynia 2020

W książce omówione są formuły handlowe, z których wynika kto zarządza procesem dostawy towarów od nadawcy do odbiorcy, a także dokumenty transportowe, świadczące o wykonaniu zobowiązań kontraktowych przez eksportera. Krótko scharakteryzowano formy płatności stosowane w handlu zagranicznym, mające istotny wpływ na jego obsługę transportowo-spedycyjną.

Recenzja książki Danuty Marciniak-Neider „Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym”, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2020

Na wstępie już należy podkreślić niezwykłą użyteczność i aktualność recenzowanej książki, ponieważ w głównym nurcie rozważań znajdują się opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu reguły Incoterms®2020, które weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. Treść książki jest jednak znacznie bardziej bogata, gdyż omówione zostały także inne zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu dla uczestników handlowych transakcji międzynarodowych.

Recenzowana książka składa się z 14 rozdziałów tworzących przemyślaną, logiczną i uporządkowaną całość. Każdy rozdział wprowadza czytelnika w kolejne zagadnienia związane z transakcjami handlu zagranicznego.

Rozdział 1 poświęcono charakterystyce międzynarodowej umowy handlowej, począwszy od określenia jej istoty, poprzez omówienie poszczególnych, typowych klauzul. W rozdziale tym w sposób bardzo klarowny przedstawiono najważniejsze zagadnienia.

W rozdziale 2  zawarto informacje o różnych zbiorach interpretacji reguł (formuł) handlowych (Combiterms, Znowelizowane Amerykańskie Definicje Handlu Zagranicznego, amerykański kodeks handlowy) skupiając się zwłaszcza na wykładni Incoterms®, mającej najszersze zastosowanie w handlu międzynarodowym. Przedstawiono jej genezę i historię rozwoju od roku 1936, w którym ukazało się pierwsze wydanie wykładni, do roku 2010, w którym ukazał się  ostatni zbiór tych interpretacji reguł handlowych, poprzedzający wykładnię Incoterms®2020. Ważnym zagadnieniem poruszonym w tym rozdziale jest relacja między Incoterms® a Konwencją wiedeńską z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Rozdział ten stanowi rodzaj potrzebnego i dobrze pomyślanego wprowadzenia do zagadnień związanych bezpośrednio z Incoterms®2020.

Kolejne rozdziały dotyczą bezpośrednio reguł Incoterms®2020. W rozdziale 3 omówiono zmiany wprowadzone do nowych reguł, w porównaniu z poprzednią ich wersją, zakres ich stosowania, sekwencję i klasyfikację poszczególnych reguł oraz  sposób określania obowiązków kupującego i sprzedającego. W dwóch następnych rozdziałach szczegółowo omówiono podział obowiązków, kosztów i ryzyka pomiędzy kupującym i sprzedającym, wynikający z zastosowania poszczególnych reguł. Rozdział 4 poświęcono formułom, mającym zastosowanie we wszystkich gałęziach transportu a rozdział 5 specyficznym formułom, mającym zastosowanie w transporcie morskim i śródlądowym. Rozdziały te zostały starannie opracowane i w przystępny sposób wprowadzają czytelnika w omawiane zagadnienia.

W dwóch następnych rozdziałach skupiono się na problematyce obowiązków stron umowy wynikających z zastosowania reguł Incoterms®2020. Rozdział 6 poświęcono szczegółowej charakterystyce wybranych obowiązków, natomiast rozdział 7 konsekwencjom dla podziału kosztów i ryzyka pomiędzy stronami umowy, wynikającym z sytuacji, gdy kupujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W rozdziale 8, ostatnim poświęconym bezpośrednio regułom Incoterms®2020, omówiono zagadnienie gestii transportowej w kontekście stosowania określonych reguł. Również i te rozdziały zostały bardzo dobrze opracowane a klarowny sposób prowadzenia wywodu powoduje, że czytelnik krok po kroku wprowadzany jest w omawiane zagadnienia.

Kolejne rozdziały dotyczą uwarunkowanych  form zapłaty stosowanych w handlu międzynarodowym, zwłaszcza akredytywie dokumentowej. W rozdziale 9 scharakteryzowano tę formę zapłaty oraz inkaso dokumentowe, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z Incoterms®2020. W dwóch następnych rozdziałach poruszono problematykę dokumentów transportowych i spedycyjnych wykorzystywanych przy akredytywie dokumentowej. Rozdziały opracowane  zostały w sposób bardzo przejrzysty a z bogatej problematyki dotyczącej uwarunkowanych form zapłaty i wykorzystywanych dokumentów bardzo trafnie wybrano i przedstawiono najistotniejsze zagadnienia.

Charakterystyka i zastosowanie polecenia przelewu oraz bankowego zobowiązania płatniczego to zagadnienia przedstawione w rozdziałach 12 i 14. Swoją aktualnością zwraca zwłaszcza uwagę charakterystyka stosunkowo nowej formy płatności jaką jest bankowe zobowiązanie płatnicze, chociaż oba rozdziały w przystępny sposób wprowadzają czytelnika w omówione zagadnienia.

W rozdziale 13 przedstawiono istotę i zastosowanie dwóch papierów wartościowych: czeku i weksla, w zakresie wystarczającym z punktu widzenia tematyki recenzowanej książki.

Recenzowana książka jest bardzo wartościowym i aktualnym przewodnikiem po skomplikowanym świecie zwyczajów i uzansów funkcjonujących w handlu międzynarodowym. Czytelnik znajdzie w niej wiele odniesień do konkretnych sytuacji występujących w praktyce gospodarczej, które ilustrują interpretacje poszczególnych reguł.

Tekst wzbogacony jest także przykładami, pokazującymi możliwości praktycznego wykorzystania omawianych reguł a także związane z tym problemy. Przy prezentowaniu poszczególnych reguł zwracano uwagę na możliwe rozbieżności interpretacyjne, wynikające z odmiennych systemów prawnych funkcjonujących w różnych państwach lub specyficznych zwyczajów handlowych czy uwarunkowań kulturowych, a także wskazywano w jaki sposób wykorzystać te reguły w zawieranych umowach, aby uniknąć niejasności w trakcie ich realizacji.

Ważnym atutem recenzowanej książki jest wykorzystanie przy omawianiu poszczególnych zagadnień wieloletniego dorobku  orzecznictwa, rozstrzygającego spory pomiędzy stronami umowy, wynikające z odmiennego rozumienia istoty konkretnych reguł handlowych.

W rezultacie, czytelnik otrzymuje nowoczesne w formie i aktualne w treści kompendium wiedzy o szerokim spektrum zagadnień związanych z zawieraniem i realizacją umów w handlu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej edycji interpretacji reguł handlowych Incoterms® 2020.

dr hab. Krzysztof Dobrowolski prof. UG

Uniwersytet Gdański , Wydział Ekonomiczny

01.05.2020

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet