18 maj 2023

18 maj 2023

Podręcznik spedytora

Przez:

Sekcja:

Podręcznik spedytora

299.25

Opis

 

Pod red. prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider oraz prof. dr hab. Janusza Neidera ukazało się VIII wydanie Podręcznika spedytora. Na jego podstawie, a także w wyniku prowadzonych szkoleń, podjętych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w1997 r. we współpracy z ówczesnym Instytutem Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, spedytorzy uzyskują nobilitujący i ceniony w branży TSL certyfikat Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów z siedzibą w Genewie w Szwajcarii –  FIATA Diploma in Freight Forwarding.

 

PODRĘCZNIK SPEDYTORA

TRANSPORT ¨ SPEDYCJA ¨ LOGISTYKA

red. Danuta Marciniak-Neider i Janusz Neider

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2023

Wydanie VIII zmienione i poszerzone

Jak pisze we wstępie Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, „Podręcznik spedytora, pierwotnie redagowany zgodnie z wymogami szkoleń FIATA, w celu uzyskania FIATA Diploma in Freight Forwarding, wydanie po wydaniu stawał się powszechnie uznanym kompendium wiedzy spedycyjnej. Przedstawia on szerokie spektrum zagadnień współczesnego transportu, spedycji i logistyki. Odznacza się holistycznym podejściem, dostrzegając wzajemne relacje skomplikowanego mechanizmu funkcjonowania łańcuchów dostaw. Opisując zjawiska globalne, czy regionalne nie traci z oczu naszej krajowej specyfiki. Dzięki przystępnej formie, pomimo pokaźnej objętości, po prostu uczy i pomaga w pracy. Ukazujące się co kilka lat nowe wydania, obrazują aktualny stan branży TSL i nie są li tylko wznowieniami, a próbą opisu i zrozumienia zmieniającego się transportu.

Redaktorzy (…) ciesząc się wsparciem i zapałem grona autorów praktyków: prawników, spedytorów, portowców, przygotowują nowe wydania, będące swoistą summą wiedzy o transporcie, powściągliwie zatytułowanej „Podręcznikiem spedytora”.

Wśród elitarnego grona 19 269 posiadaczy FIATA Diploma in Freight Forwarding na świecie, jest 880 spedytorów z Polski.

26 autorów podręcznika to zarówno menedżerowie i prawnicy (20 osób) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie omawianych zagadnień, jak i pracownicy naukowi z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (6 osób).

Treść podręcznika przedstawiono w 27 rozdziałach, w formie 756 pytań i odpowiedzi. Tekst pierwszego wydania z 2002 r. liczył 450 stron, a łączna objętość VIII wydania wynosi 1100 stron, zawartych w dwóch tomach.

W VIII wydaniu treść każdego z rozdziałów została zaktualizowana. Oprócz konieczności przedstawienia nowych zjawisk i trendów zachodzących w transporcie międzynarodowym, aktualizacja wynikała między innymi z opracowanych przez PISiL w 2022 r. nowych Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (ich tekst jest zamieszczony w podręczniku), wprowadzania elektronicznych dokumentów przewozowych, czy też postanowień Pakietu mobilności. Treść podręcznika poszerzono o rozdział nt. logistyki handlu internetowego.

 

SPIS TREŚCI

FIATA Certificate for the Training Program tittled FIATA Diploma in Freight Forwarding submitted by PIFFA

FIATA Diploma in Freight Forwarding

Wstęp

Od redaktorów

Notki o autorach

Rozdział I .   Wprowadzenie do spedycji (Janusz Neider)

Rozdział II.   Podstawy prawne spedycji (Beata Janicka)

Rozdział III.  Dokumenty FIATA (Beata Janicka)

Rozdział IV.  Transakcja w handlu zagranicznym (Monika Grottel)

Rozdział V.   Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)

Rozdział VI.  Warunki płatności w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)

Rozdział VII. Transport morski (Ilona Urbanyi-Popiołek)

Rozdział VIII. Konteneryzacja (Marek Tarczyński)

Rozdział IX.   Obsługa ładunków w porcie morskim (Michał Kużajczyk)

Rozdział X.    Transport drogowy (Wojciech Miotke, Józef Stróżyk)

Rozdział XI.   Transport kolejowy (Artur Dutkowski)

Rozdział XII.  Transport lotniczy (Janusz Wrzecion)

Rozdział XIII. Transport wodny śródlądowy (Ryszard Rolbiecki)

Rozdział XIV. Transport intermodalny (Anna Kwiatkowska)

Rozdział XV.   Transport ładunków niebezpiecznych (Jarosław Bomba)

Rozdział XVI.  Transport ładunków ponadnormatywnych (Jarosław Żurawski)

Rozdział XVII. Transport morski ładunków typu project cargo i sztuk ponadnormatywnych (Radosław   Chmieliński)

Rozdział XVIII. Technologie informatyczne w działalności spedytora (Dariusz Ceranowski)

Rozdział XIX.    Magazynowanie (Aleksander Niemczyk)

Rozdział XX.     Logistyka (Adam Gorzelańczyk)

Rozdział XXI.    Logistyka handlu internetowego (Juliusz Skurewicz)

Rozdział XXII.   Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw (Andrzej Szulc)

Rozdział XXIII.  Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków w handlu zagranicznym (Piotr Obszarski)

Rozdział XXIV.  Ubezpieczenia transportowe (Zbigniew Korycki)

Rozdział XXV.    Obsługa celna towarów (Kamilla Piotrowska-Król)

Rozdział XXVI.   Finansowe aspekty działalności spedycyjnej (Krystyna Ostrowska)

Rozdział XXVII. Marketing w praktyce spedytora (Tomasz Czuba)

Umowa spedycji w kodeksie cywilnym

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2022

Spis skrótów

Literatura

Indeks rzeczowy

 

Dla ilustracji zawartości podręcznika poniżej szczegółowy spis treści jednego z rozdziałów.

 1. PODSTAWY PRAWNE SPEDYCJI (Beata Janicka)
 2. Jakie akty prawne znajdą zastosowanie w spedycji ?
 3. Czy swoboda działalności gospodarczej w zakresie spedycji doznaje ograniczeń ?
 4. Czy działalność gospodarcza w zakresie spedycji powinna być wykonywana w szczególnej
  formie prawnej ?
 5. Czy spedytor może być składownikiem i jak wówczas kształtować się będzie jego odpowiedzialność ?
 6. Czy w Polsce i na świecie działają organizacje zrzeszające spedytorów ?
 7. Jakie są główne zadania organizacji zrzeszających spedytorów ?
 8. Na czym polega wykonywanie działalności spedycyjnej ?
 9. Czy umowy spedycji oraz przewozu wymagają dla swej ważności zachowania szczególnej
  formy prawnej ?
 10. Czy do umowy spedycji oraz przewozu zawsze zastosowanie mieć będzie prawo polskie ?
 11. Jaki charakter prawny ma umowa spedycji w świetle prawa polskiego ?
 12. Jak jest ukształtowana umowa spedycji w różnych systemach prawnych ?
 13. Jak kształtuje się odpowiedzialność przewoźników różnych gałęzi transportu ?
 14. Jaki charakter prawny mają Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne ?
 15. Czy stosowanie OPWS jest dla spedytora korzystne ?
 16. Czy spedytor zobowiązany jest do dokonania czynności ładunkowych ?
 17. Czy spedytor może świadczyć usługi nieodpłatnie ?
 18. Co wchodzi w zakres obowiązków spedytora ?
 19. Co wchodzi w skład obowiązków zleceniodawcy ?
 20. Czy w umowach spedycji lub przewozu można znaleźć klauzule niedozwolone lub nieważne ?
 21. Kto jest uprawniony do dochodzenia roszczeń od przewoźnika ?
 22. Czy można odmówić przyjęcia zlecenia spedycyjnego ?
 23. Jaki charakter prawny ma zlecenie spedycyjne ?
 24. Czy należy posługiwać się formularzami zleceń spedycyjnych ?
 25. Jaka jest różnica pomiędzy zleceniem spedycyjnym a zleceniem transportowym ?
 26. Czy spedytor może sam dokonać przewozu ?
 27. Jaka jest różnica pomiędzy sytuacją prawną spedytora, który sam dokonuje przewozu
  a przewoźnikiem umownym ?
 28. Na jakich zasadach jest oparta odpowiedzialność cywilna spedytora względem zleceniodawcy ?
 29. Czy spedytor odpowiada względem zleceniodawcy za osoby, którymi posługuje się
  przy wykonaniu zlecenia spedycyjnego ?
 30. Jaka jest różnica pomiędzy spedytorem dalszym a spedytorem zastępczym ?
 31. Czy spedytor główny ponosi odpowiedzialność za swego zastępcę ?
 32. Czy odszkodowanie, do zapłaty którego zobowiązany może być spedytor, podlega

ograniczeniom ?

 1. Czy spedytor ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie wykonywanej działalności ?
 2. Czy spedytor jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia towaru, którego spedycją
  się zajmuje ?
 3. W jaki sposób spedytor może zabezpieczyć swoje roszczenia o zapłatę wynagrodzenia
  lub zwrot wydatków ?
 4. Kto jest stroną umowy przewozu ?
 5. Z jakimi terminami przedawnienia może mieć do czynienia spedytor ?
 6. Czy można wypowiedzieć umowę spedycji ?
 7. Czy można wypowiedzieć umowę przewozu ?
 8. Czy spedytor mieści się w pojęciu Merchant w rozumieniu warunków przewozu,

stosowanych   przez przewoźników morskich ?

 1. Czym charakteryzuje się ustawowe prawo zastawu ?

 

Kategoria:

Opis

 

Pod red. prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider oraz prof. dr hab. Janusza Neidera ukazało się VIII wydanie Podręcznika spedytora. Na jego podstawie, a także w wyniku prowadzonych szkoleń, podjętych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w1997 r. we współpracy z ówczesnym Instytutem Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, spedytorzy uzyskują nobilitujący i ceniony w branży TSL certyfikat Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów z siedzibą w Genewie w Szwajcarii –  FIATA Diploma in Freight Forwarding.

 

PODRĘCZNIK SPEDYTORA

TRANSPORT ¨ SPEDYCJA ¨ LOGISTYKA

red. Danuta Marciniak-Neider i Janusz Neider

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2023

Wydanie VIII zmienione i poszerzone

Jak pisze we wstępie Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, „Podręcznik spedytora, pierwotnie redagowany zgodnie z wymogami szkoleń FIATA, w celu uzyskania FIATA Diploma in Freight Forwarding, wydanie po wydaniu stawał się powszechnie uznanym kompendium wiedzy spedycyjnej. Przedstawia on szerokie spektrum zagadnień współczesnego transportu, spedycji i logistyki. Odznacza się holistycznym podejściem, dostrzegając wzajemne relacje skomplikowanego mechanizmu funkcjonowania łańcuchów dostaw. Opisując zjawiska globalne, czy regionalne nie traci z oczu naszej krajowej specyfiki. Dzięki przystępnej formie, pomimo pokaźnej objętości, po prostu uczy i pomaga w pracy. Ukazujące się co kilka lat nowe wydania, obrazują aktualny stan branży TSL i nie są li tylko wznowieniami, a próbą opisu i zrozumienia zmieniającego się transportu.

Redaktorzy (…) ciesząc się wsparciem i zapałem grona autorów praktyków: prawników, spedytorów, portowców, przygotowują nowe wydania, będące swoistą summą wiedzy o transporcie, powściągliwie zatytułowanej „Podręcznikiem spedytora”.

Wśród elitarnego grona 19 269 posiadaczy FIATA Diploma in Freight Forwarding na świecie, jest 880 spedytorów z Polski.

26 autorów podręcznika to zarówno menedżerowie i prawnicy (20 osób) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie omawianych zagadnień, jak i pracownicy naukowi z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (6 osób).

Treść podręcznika przedstawiono w 27 rozdziałach, w formie 756 pytań i odpowiedzi. Tekst pierwszego wydania z 2002 r. liczył 450 stron, a łączna objętość VIII wydania wynosi 1100 stron, zawartych w dwóch tomach.

W VIII wydaniu treść każdego z rozdziałów została zaktualizowana. Oprócz konieczności przedstawienia nowych zjawisk i trendów zachodzących w transporcie międzynarodowym, aktualizacja wynikała między innymi z opracowanych przez PISiL w 2022 r. nowych Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (ich tekst jest zamieszczony w podręczniku), wprowadzania elektronicznych dokumentów przewozowych, czy też postanowień Pakietu mobilności. Treść podręcznika poszerzono o rozdział nt. logistyki handlu internetowego.

 

SPIS TREŚCI

FIATA Certificate for the Training Program tittled FIATA Diploma in Freight Forwarding submitted by PIFFA

FIATA Diploma in Freight Forwarding

Wstęp

Od redaktorów

Notki o autorach

Rozdział I .   Wprowadzenie do spedycji (Janusz Neider)

Rozdział II.   Podstawy prawne spedycji (Beata Janicka)

Rozdział III.  Dokumenty FIATA (Beata Janicka)

Rozdział IV.  Transakcja w handlu zagranicznym (Monika Grottel)

Rozdział V.   Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)

Rozdział VI.  Warunki płatności w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)

Rozdział VII. Transport morski (Ilona Urbanyi-Popiołek)

Rozdział VIII. Konteneryzacja (Marek Tarczyński)

Rozdział IX.   Obsługa ładunków w porcie morskim (Michał Kużajczyk)

Rozdział X.    Transport drogowy (Wojciech Miotke, Józef Stróżyk)

Rozdział XI.   Transport kolejowy (Artur Dutkowski)

Rozdział XII.  Transport lotniczy (Janusz Wrzecion)

Rozdział XIII. Transport wodny śródlądowy (Ryszard Rolbiecki)

Rozdział XIV. Transport intermodalny (Anna Kwiatkowska)

Rozdział XV.   Transport ładunków niebezpiecznych (Jarosław Bomba)

Rozdział XVI.  Transport ładunków ponadnormatywnych (Jarosław Żurawski)

Rozdział XVII. Transport morski ładunków typu project cargo i sztuk ponadnormatywnych (Radosław   Chmieliński)

Rozdział XVIII. Technologie informatyczne w działalności spedytora (Dariusz Ceranowski)

Rozdział XIX.    Magazynowanie (Aleksander Niemczyk)

Rozdział XX.     Logistyka (Adam Gorzelańczyk)

Rozdział XXI.    Logistyka handlu internetowego (Juliusz Skurewicz)

Rozdział XXII.   Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw (Andrzej Szulc)

Rozdział XXIII.  Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków w handlu zagranicznym (Piotr Obszarski)

Rozdział XXIV.  Ubezpieczenia transportowe (Zbigniew Korycki)

Rozdział XXV.    Obsługa celna towarów (Kamilla Piotrowska-Król)

Rozdział XXVI.   Finansowe aspekty działalności spedycyjnej (Krystyna Ostrowska)

Rozdział XXVII. Marketing w praktyce spedytora (Tomasz Czuba)

Umowa spedycji w kodeksie cywilnym

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2022

Spis skrótów

Literatura

Indeks rzeczowy

 

Dla ilustracji zawartości podręcznika poniżej szczegółowy spis treści jednego z rozdziałów.

 1. PODSTAWY PRAWNE SPEDYCJI (Beata Janicka)
 2. Jakie akty prawne znajdą zastosowanie w spedycji ?
 3. Czy swoboda działalności gospodarczej w zakresie spedycji doznaje ograniczeń ?
 4. Czy działalność gospodarcza w zakresie spedycji powinna być wykonywana w szczególnej
  formie prawnej ?
 5. Czy spedytor może być składownikiem i jak wówczas kształtować się będzie jego odpowiedzialność ?
 6. Czy w Polsce i na świecie działają organizacje zrzeszające spedytorów ?
 7. Jakie są główne zadania organizacji zrzeszających spedytorów ?
 8. Na czym polega wykonywanie działalności spedycyjnej ?
 9. Czy umowy spedycji oraz przewozu wymagają dla swej ważności zachowania szczególnej
  formy prawnej ?
 10. Czy do umowy spedycji oraz przewozu zawsze zastosowanie mieć będzie prawo polskie ?
 11. Jaki charakter prawny ma umowa spedycji w świetle prawa polskiego ?
 12. Jak jest ukształtowana umowa spedycji w różnych systemach prawnych ?
 13. Jak kształtuje się odpowiedzialność przewoźników różnych gałęzi transportu ?
 14. Jaki charakter prawny mają Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne ?
 15. Czy stosowanie OPWS jest dla spedytora korzystne ?
 16. Czy spedytor zobowiązany jest do dokonania czynności ładunkowych ?
 17. Czy spedytor może świadczyć usługi nieodpłatnie ?
 18. Co wchodzi w zakres obowiązków spedytora ?
 19. Co wchodzi w skład obowiązków zleceniodawcy ?
 20. Czy w umowach spedycji lub przewozu można znaleźć klauzule niedozwolone lub nieważne ?
 21. Kto jest uprawniony do dochodzenia roszczeń od przewoźnika ?
 22. Czy można odmówić przyjęcia zlecenia spedycyjnego ?
 23. Jaki charakter prawny ma zlecenie spedycyjne ?
 24. Czy należy posługiwać się formularzami zleceń spedycyjnych ?
 25. Jaka jest różnica pomiędzy zleceniem spedycyjnym a zleceniem transportowym ?
 26. Czy spedytor może sam dokonać przewozu ?
 27. Jaka jest różnica pomiędzy sytuacją prawną spedytora, który sam dokonuje przewozu
  a przewoźnikiem umownym ?
 28. Na jakich zasadach jest oparta odpowiedzialność cywilna spedytora względem zleceniodawcy ?
 29. Czy spedytor odpowiada względem zleceniodawcy za osoby, którymi posługuje się
  przy wykonaniu zlecenia spedycyjnego ?
 30. Jaka jest różnica pomiędzy spedytorem dalszym a spedytorem zastępczym ?
 31. Czy spedytor główny ponosi odpowiedzialność za swego zastępcę ?
 32. Czy odszkodowanie, do zapłaty którego zobowiązany może być spedytor, podlega

ograniczeniom ?

 1. Czy spedytor ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie wykonywanej działalności ?
 2. Czy spedytor jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia towaru, którego spedycją
  się zajmuje ?
 3. W jaki sposób spedytor może zabezpieczyć swoje roszczenia o zapłatę wynagrodzenia
  lub zwrot wydatków ?
 4. Kto jest stroną umowy przewozu ?
 5. Z jakimi terminami przedawnienia może mieć do czynienia spedytor ?
 6. Czy można wypowiedzieć umowę spedycji ?
 7. Czy można wypowiedzieć umowę przewozu ?
 8. Czy spedytor mieści się w pojęciu Merchant w rozumieniu warunków przewozu,

stosowanych   przez przewoźników morskich ?

 1. Czym charakteryzuje się ustawowe prawo zastawu ?

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet