17 lis 2022

17 lis 2022

Prawo pracy: Praca zdalna – nowelizacja gotowa do uchwalenia przez Sejm

Przez:

Sekcja: Aktualności

Możliwość wykonywania pracy zdalnej na podstawie przepisów ustawy covidowej zniknie po upływie dwóch miesięcy od opublikowania nowelizacji Kodeksu pracy – zdecydowała w środę Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, przyjmując sprawozdanie o rządowym projekcie zmian w Kodeksie pracy. Sama nowela, tak jak to proponował rząd, ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335). W środę, 16 listopada 2022 r.,  sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła sprawozdanie, rekomendując Sejmowi przyjęcie projektu w zaproponowanym kształcie.

Więcej pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2335

Nowością w projekcie, który wyszedł z prac w sejmowej komisji jest m.in. art. 15, który wprowadza zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Jedną ze zmian jest ww. uchylenie art. 3 ustawy, który umożliwia wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy. Przepis ten stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Sejmowa komisja zdecydowała, że przepis ten zostanie uchylony po upływie dwóch miesięcy od opublikowania nowelizacji Kodeksu pracy w Dzienniku Ustaw. Stanie się tak na mocy art. 21 nowelizacji.

Kolejną nowością jest też dodanie par. 61-65  do art. 229 k.p. Zgodnie z nim, w przypadku, gdy pracownik skierowany na wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie spełnia warunki objęcia programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, lekarz przeprowadzający wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie, kieruje pracownika, za jego zgodą, do udziału w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej. Jeżeli pracownik wykona wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie zgodnie z programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, badania te będą finansowane na zasadach określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej.

Przepisy mają co do zasady wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się drugie czytanie projektu. Obecne posiedzenie, zgodnie z harmonogramem obrad, powinno się zakończyć w środę, 16 listopada. Następne posiedzenie Sejmu w terminarzu posiedzeń zaplanowane jest na 30 listopada, 1 i 2 grudnia br.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 17.11.2022 r, sejm.gov.pl ./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet