3 mar 2022

3 mar 2022

PRAWO KONKURENCJI: Spółka zależna odpowie za działania spółki dominującej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 października 2021 r. w sprawie Sumal rozszerza krąg podmiotów, przeciwko którym może zostać wytoczone powództwo o odszkodowanie za naruszenie reguł konkurencji.

Poszkodowany w wyniku praktyki antykonkurencyjnej może pozwać o odszkodowanie spółkę dominującą, na którą Komisja Europejska nałożyła w drodze decyzji sankcje w związku z praktyką antykonkurencyjną, lub spółkę zależną tej spółki, która nie jest objęta tą decyzją, jeżeli razem tworzą jednostkę gospodarczą. Do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który w wyroku z 6 października 2021 r.w sprawie C-882/19 Sumal SL przeciwko Mercedes Benz Trucks España SL odpowiedział na pytania prejudycjalne hiszpańskiego sądu okręgowego. Wyrok jest jednym z ważniejszych orzeczeń wydanych w ostatnim czasie dotyczących naprawienia szkody spowodowanej praktyką antykonkurencyjną. Otwiera on drogę do skutecznego pozywania o odszkodowanie spółek zależnych spółki dominującej, która naruszyła reguły konkurencji. (Źródło: Rzeczpospolita e -wydanie  z dn. 03.03.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet