27 sty 2022

27 sty 2022

Pakiet Mobilności: Sejm przyjął większość poprawek Senatu do wdrożenia Pakietu Mobilności

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm przyjął w środę większość senackich poprawek do ustawy o transporcie drogowym wdrażającej unijny Pakiet Mobilności. Wśród pozytywnie zaopiniowanych zmian znalazło się złagodzenie kar dla przewoźników i zmiana definicji bazy eksploatacyjnej. Posłowie zgodzili się, by każdy przedsiębiorca mógł wyznaczyć osobę fizyczną do wykonywania zadań zarządzającego transportem.

W środę Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1932 i 1939). W głosowaniu posłowie przyjęli większość z nich. Ich poparcia nie uzyskała poprawka, która zwalniała z odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, którzy skorygują swoje rozliczenia do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poprawki Senatu:

Poprawki przyjęte przez posłów zmniejszają liczbę miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 do 1/3 pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie. Umożliwiają też każdemu przedsiębiorcy wyznaczanie osoby fizycznej do wykonywania zadań zarządzającego transportem. Dotychczas uprawnienie to przysługuje tylko mikroprzedsiębiorcy.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I. Obejmuje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Chodzi na przykład o wymagania związane z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski. Rozszerzony został też katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem, a doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych w Polsce.

Ustawa przewiduje zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.  Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 27.01.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet