29 sty 2018

29 sty 2018

Pakiet Mobilności przedmiotem debaty Komisji ds. Transportu I Turystyki Parlamentu Europejskiego (TRAN Committee)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pakiet Mobilnosci  był przedmiotem posiedzenia TRAN Committee. We wtorek sprawozdawcy zaprezentwali rynkowe i socjalne aspekty pakietu. Debata dotyczyła projektu raportu w sprawie delegowania pracowników, tematu niezwykle wrażliwego. Wg. CLECAT nadal istnieją bardzo zróżnicowane zdania pomiędzy nie tylko różnymi frakcjami politycznymi, ale równie ostre różnice w ramach samych opcji politycznych.  Różnice występują  pomiędzy krajami wschodniej  i zachodniej Europy, ale także  krajami  zewnętrznymi UE , które wyrażają różne opinie. Generalnie bardzo niewiele uwagi poświęca się ekonomicznym skutkom propozycji na biznes i branżę i że propozycje te wywrą szkodliwy wpływ na sytuację w zakresie zatrudnienia w niektórych częściach Europy. Z drugiej jednak strony interesujące okazało się, że przynajmniej  do pewnego stopnia uznano fakt, że określenie dumpingu socjalnego jest używane jako wygodny argument do  naruszenia podstawowych zasad  wewnętrznego unijnego rynku. Nie mniej jednak projekt raportu nie wpłynął na poprawę propozycji Komisji, co spotyka się z krytyką ze strony CLECAT. Z  jednej strony CLECAT popiera intencje Komisji zmniejszenia biurokracji dla branży poprzez digitalizację, jednak większość obowiązków zaproponowanych jako „lex specialis” została przejęta z Dyrektywy 2014/67/EU  w sprawie wprowadzenia Dyrektywy 96/71/EC. Oznacza to niezwykle wysokie koszty administracyjne dla operatorów i spedytorów.  CLECAT popiera poświęcenie większej uwagi na walkę z nielegalnymi praktykami z transporcie drogowym w drodze inicjatyw poprawy (wzmocnienia) ujednoliconych zasad  i współpracy pomiędzy narodowymi władzami.  Przy silniejszym egzekwowaniu nie  zajdzie potrzeba  wprowadzania dodatkowych administracyjnych środków legislacyjnych, które miałyby destrukcyjny wpływ na sektor logistyki i wolny przepływ towarów.

CLECAT popiera natomiast projekt opinii zaprezentowany przez Martinę  Dlabajová dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sytuacja pracowników w transporcie jest nieporównywalna do delegowania pracowników w innych sektorach, którzy często przebywają w krajach członkowskich przez dłuższy okres czasu.  Stosowanie i egzekwowanie Dyrektywy 96/71 do tranzytu i transportu międzynarodowego doprowadzi do olbrzymich administracyjnych ciężarów tj. stosowanie poszczególnych narodowych regulacji prawnych może podlegać codziennej zmianie przy realizacji pojedynczej podróży. Spowoduje to nieuzasadnione bariery w jednej z podstawowych swobód, którą jest wolny przepływ usług. Sprawozdawczyni zaproponowała natomiast stosowanie części elementów dyrektywy o delegowaniu pracowników 96/71/EC i dyrektywy wprowadzającej 2014/67/EU w odniesieniu do kabotażu, z czym akurat CLECAT się zgadza, bowiem w takim przypadku zagraniczni i lokalni wykonawcy transportu pozostają w stosunku do siebie w bezpośredniej konkurencji, zatem w tym przypadku powinna obowiązywać zasada jednakowej płacy. Niemniej jednak w przypadku obu tych dyrektyw  winny być one stosowane do kabotażu tylko w takim zakresie  jaki został nakreślony w lex specialis biorąc pod uwagę charakter wysokiej mobilności sektora i konieczność redukowania barier administracyjnych.(źr. CLECAT Newsletter 2018/004 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet