7 kwi 2016

7 kwi 2016

Odsetki od zaliczki nie zmniejszą podatku

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyroku z 9 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 2861/13 NSA wyjaśnił, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodu zapłaconych kontrahentowi odsetek od przekazanej przez niego  zaliczki. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa przychody neutralne podatkowo, a więc niestanowiące podstawy ustalania dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu, które wymieniono w sposób emumeratywny w art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p. Na podstawie  pkt 1 tego przepisu pobrane przez podatnika wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług nie stanowią przychodu podatkowego. Zatem otrzymywane przez Spółkę zaliczki na poczet usług, które będą świadczone przez nią w kolejnych okresach rozliczeniowych nie stanowią w świetle tego przepisu przychodu dla celów podatkowych,a wypłacone kontrahentowi odsetki będące kosztem uzyskania tego przychodu  nie mogą stanowić kosztów podatkowych w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.( Źr.www. orzeczenia.nsa.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet