16 gru 2022

16 gru 2022

Obowiązek dostosowania do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego na swojej stronie internetowej  przypomina, iż  na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209),że przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r. (art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r.).

Wzór oświadczenia dot. dysponowania bazą eksploatacyjną przez przedsiębiorcę znajdą Państwo na stronie internetowej (druk OB): INFORMACJA 81/2022 – Główny Inspektorat Transportu Drogowego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Baza eksploatacyjna( zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2022 r. poz. 2201)to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

-miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,

-miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,

-miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów;

przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Wymóg, aby na bieżąco i w sposób regularny dysponować :

-liczbą pojazdów zarejestrowanych lub wprowadzonych do ruchu i dopuszczonych do użytkowania zgodnie z polskimi przepisami,

– kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej na terytorium RP, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę przewozów,

uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium RP, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem przypadku posiadania kilku baz eksploatacyjnych. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium RP łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dodany art. 5 ust. 2c i 2d ustawy o transporcie drogowym).

Ustawa o transporcie drogowym nakłada także na przewoźników drogowych po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczny obowiązek:

1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia;

2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Przewoźnicy będą zatem zobowiązani do przekazywana pierwszej informacji, o której mowa w art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym  za rok 2022 – do 31 marca 2023 r.(Źr.www.gov .pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet