12 cze 2018

12 cze 2018

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

W środę Sejm uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych.

Nowelizacja przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. W założeniu  ma również eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Doprecyzowuje także obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.

W ustawie dokonano m.in. kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: „najpoważniejsze naruszenia” – NN, „bardzo poważne naruszenia” – BPN i „poważne naruszenia” – PN. Ma to pozwolić na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego (wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego).

Nowe rozwiązania zakładają, że przedmiotowe naruszenia mogą  być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę. Wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń.

W przypadku wykonywania transportu intermodalnego wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określi masę kontenera lub nadwozia wymiennego. Natomiast przewoźnik drogowy będzie musiał okazać deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).       źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet