25 lis 2021

25 lis 2021

Nowela ustawy prawo o ruchu drogowym podpisana przez Prezydenta

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.   17 listopada 2021 r. uchwalono zmianę ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowela do ustawy z 20 czerwca 1997 r.

– Prawo o ruchu drogowym :

  1. ujednolicenie zasad wydawania wszystkich kategorii zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym. Ustawa wprowadza obowiązek dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia kat. I–IV, istnieje obowiązek dołączenia do tego wniosku dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, natomiast w przypadku złożenia wniosku w kategorii V opłatę za wydanie zezwolenia uiszcza się dopiero po złożeniu wniosku, przed wydaniem zezwolenia. Wprowadzona zmiana ujednolici obowiązek ponoszenia opłat za wydanie zezwoleń we wszystkich kategoriach zezwoleń;
  2. odwołanie się w treści przepisu, który ustanawia obowiązek wyposażenia autobusów i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w ogranicznik prędkości, do kategorii pojazdów wymienionych w załączniku do ustawy. Zmiana ta ma na celu dostosowanie terminologii stosowanej w ustawie do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej i zapewnienie spójności z przepisami homologacyjnymi, które w procedurze homologacji typu pojazdu posługują się kategoriami homologacyjnymi;
  3. przeniesienie do przepisów ustawy norm wyłączających od obowiązku montowania ograniczników prędkości pojazdy zarejestrowane, w zależności od ich masy, przed 1 stycznia 1988 r. albo przed 1 października 2001 r. Zwolnienia takie były przewidziane w przepisach przejściowych ustaw nowelizujących i dotarcie do nich przez adresatów jest obecnie istotnie utrudnione, ponieważ nie są ujmowane w kolejnych tekstach jednolitych ustawy zmienianej;
  4. przekazanie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego kompetencji ministra właściwego do spraw transportu w zakresie wydawania zezwolenia na indywidualne odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że przyczyną wprowadzenia tej zmiany jest bardzo duża liczba wniosków dotyczących odstępstw od warunków technicznych pojazdów (średnio 1400 rocznie), która w przypadku pozostawienia zadania we właściwości ministra właściwego do spraw transportu wymuszałaby stworzenie nowych stanowisk pracy w resorcie do obsługi obywateli w tym zakresie;
  5. ograniczenie katalogu pojazdów podlegających kontroli w stacji kontroli pojazdów w związku z wymianą drogomierza. Procedurze związanej z wymianą drogomierza będą podlegać wyłącznie pojazdy, które podlegają rejestracji, tj. pojazdy wskazane w art. 71 ust. 1 ustawy. Procedura nie będzie obejmowała pojazdu wolnobieżnego, z wyjątkiem pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej. Jednocześnie wyłączono z procedury związanej z wymianą drogomierza pojazdy określone w art. 73 ust. 2b i 3 tej ustawy, tj. pojazdy należące do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, oraz pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową. Zmiana ta ma znaczenie dla bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwego przetwarzania wrażliwych danych dotyczących pojazdów tych służb.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących gromadzenia danych o wydanych zezwoleniach na odstępstwo od warunków technicznych, które wejdą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji dotyczących wydanych odstępstw od warunków technicznych do centralnej ewidencji pojazdów, które wejdą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 25.11.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet