11 lut 2016

11 lut 2016

Nieprawidłowości w rozliczeniach grup kapitałowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

MF poinformowało, że w II kwartale 2016 r. będą przeprowadzone kontrole podmiotów, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT pomimo znacznej dynamiki przychodów.
Jednocześnie ministerstwo w oparciu doświadczenia z poprzednich miesięcy w zakresie postępowań dotyczących cen transferowych i optymalizacji podatkowej ujawniło na czym polegały nieprawidłowości w ramach grup kapitałowych skutkujące nie wykazywaniem dochodów lub zaniżaniem dochodów , dotyczyły one m.in.:
• umów sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z o.o. kilku kolejnym podmiotom powiązanym – w celu podwyższenia księgowej wartości tych udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu. Zaniżenie podatku dochodowego z tego tytułu wyniosło blisko 500 mln zł,

• umowy zawartej z większościowym akcjonariuszem dotyczącej przyszłych przepływów finansowych, której faktycznym celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a dla kontrolowanego – powstaniem straty podatkowej w wysokości prawie 300 mln zł,

• nierynkowej wysokości opłaty licencyjnej, którą podmiot kontrolowany zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca. Zmniejszenie opłaty o 1% spowodowało obniżenie kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł,

• błędnego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział. Po uwzględnieniu faktycznie pełnionych funkcji w transakcji należny podatek CIT został zwiększony o kwotę prawie 2 mln zł,

• udzielania pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, tj. bez wynagrodzenia , z okresem spłaty kilkudziesięciu lat. Zaniżony podatek wynosił powyżej 7 mln zł.
(Źr. www.finanse.mf.gov.pl –K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet