15 paź 2021

15 paź 2021

MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że 5 października 2021 r. art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego zyskał nowe brzmienie. Chodzi o przepis dotyczący składania czynnego żalu przez osoby, które dopuściły się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Zgodnie z nowym brzmieniem: „Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”.
MF zauważa, że użyte w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego (KKS) sformułowanie „na piśmie” zrodziło wątpliwości, dotyczące możliwości złożenia czynnego żalu drogą elektroniczną.

Jak podkreśla MF, zmiany w art. 16 par. 4 KKS dokonano na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiana ta ma wyłącznie charakter dostosowawczy, bez jakichkolwiek modyfikacji treści merytorycznej. Stąd też, od 5 października 2021 r., złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) jest skuteczne. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 14.10.2021 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet