1 lut 2018

1 lut 2018

Koszty wyżywienia w podróży służbowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

12 stycznia 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok II FSK 3582/15, dotyczący opodatkowania otrzymanych przez pracownika świadczeń na pokrycie kosztów wyżywienia w podróży służbowej, które przekroczą wysokość diety.

Wyrok dotyczy Spółki, która w trakcie krajowych podróży służbowych zapewnia pracownikom odbywającym tę podróż całodzienne wyżywienie, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z 2013r., a pracownikom odbywającym podróż służbową zagraniczną należność pieniężną na całodzienne wyżywienie, zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia z 2013r. Jednocześnie, mając na uwadze ww. przepisy, Spółka nie wypłaca pracownikom diet z tytułu podróży służbowych krajowych, jak i zagranicznych.. Spółka w związku z tym zapytała: czy ze zwolnienia przedmiotowego, wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają przyznane przez Spółkę wydatki – niezależnie od ich wysokości, pod warunkiem, iż ww. wydatki na wyżywienie prawidłowo udokumentowano fakturami lub rachunkami i potwierdzeniem zapłaty, stanowiącym wydruk z rachunku bankowego przypisanego do firmowej karty kredytowej Spółki

Zdaniem Spółki, jeśli jej pracownicy odbywają podróże służbowe i nabywają posiłki, które spożywają w trakcie podróży w jej imieniu i na jej rzecz (pracodawcy), nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu u pracowników Spółki, nawet jeżeli wydatki te przekraczają kwotowo określone limity przewidziane na diety w podróży służbowej krajowej lub podróży służbowej zagranicznej. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2014r. uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe .Z interpretacją MF nie zgodził się WSA w Warszawie (wyrok z dnia 19 czerwca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2862/14), który uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną . Wyrok ten został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatrywał skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów.

Zgodnie z wyrokiem NSA ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) u.p.d.f., korzysta wyłącznie wartość tej części otrzymanych przez pracownika świadczeń na pokrycie kosztów wyżywienia w podróży bez względu na formę tego świadczenia (zaliczka, karta służbowa czy też zwrot wydatków), która nie przekroczy wysokości diety z tytułu podróży służbowej, czyli obecnie w przypadku podróży krajowych 30 zł za dobę podróży, odpowiednio w przypadku podróży zagranicznej w wysokości diety za dobę podróży służbowych obowiązującej dla docelowego państwa podróży.(Źr.www.orzeczenia .nsa.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet