6 kwi 2020

6 kwi 2020

Jest projekt Tarczy2

Przez:

Sekcja: Aktualności

Członkowie Rady Ministrów mieli czas do soboty, do godz. 13 na zgłoszenie uwag do drugiej już nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanej Tarczą 2.

Doręczenia hybrydowe będą dotyczyły:

 • postępowań administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także innych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy; przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy;
 •  postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia; przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy, kierowanych od sądów lub organów prowadzących postępowania na podstawie wskazanych przepisów, doręczenie to może nastąpić za pomocą przesyłki hybrydowej, jeżeli sąd lub organ prowadzący postępowanie wyrazi na to zgodę

Doręczenia hybrydowe będą też dotyczyć umów cywilnoprawnych lub zobowiązań wynikających z czynności jednostronnych, jeżeli adresat powiadomił drugą stronę o skorzystaniu z możliwości odbioru korespondencji przy użyciu przesyłki hybrydowej.

Zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców

Tarcza2 przewiduje zmiany a art. 31zo. 1. Zgodnie z projektowanym brzmieniem na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 ubezpieczonych, zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.  Tyle, że to zwolnienie dotyczy mniej niż 10 ubezpieczonych. Co to oznacza w praktyce?

Wnioski o restrukturyzację w katalogu spraw pilnych

Tarcza2 przewiduje dopłaty do wynagrodzeń dla organizacji pożytku publicznego, czyli fundacji i stowarzyszeń. Z drugiej strony katalog spraw pilnych poszerza się o wnioski restrukturyzacyjne oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Ponadto Tarcza 2 zawiesi dotychczasowe zasady przeprowadzania szkoleń BHP i pozwoli na przeprowadzanie szkoleń wstępnych online, ale z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla określonych grup pracowników. – W praktyce online można przeprowadzić tylko szkolenie ogólne, aby odbyć instruktaż stanowiskowy pracownik i tak się musi stawić, co się mija się z celem tych ułatwień – ocenia Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Najważniejsze regulacje, dotyczące przedsiębiorców i pracodawców na podstawie uzasadnienia:

 1. Zmiana w Programie pożyczkowym realizowanym przez BGK „Pierwszy biznes-wsparcie w starcie”, w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu.
 2. Wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii).
 3.  Przedłużenie terminów sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.;
 4. Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości  podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.
 5. Wydłużenie terminów na realizację obowiązków przez obywateli, w tym m.in. dotyczących posiadaczy pojazdów, kierowców, czy też maszynistów
 • zachowanie ważności w okresie do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami oraz szkoleń okresowych i badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, których termin ważności upłynął;
 • zachowanie ważności w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
 •  wydłużenie okresu obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
 •  zawieszenie na okres zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz przedłużeniu ważności orzeczeń lekarskich psychologicznych dla maszynistów i pracowników kolejowych zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. (Źródło: Prawo.pl z dn. 06.04.2020 dla LEX /HW)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet