29 lis 2022

29 lis 2022

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych-opłaty za kontrole

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z dniem 19 listopada 2022 r. zmieniły się zasady naliczania opłat za czynności przeprowadzone w ramach granicznych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zmiany wynikają z  ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.

Po 19 listopada br. przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzane w ramach granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jeżeli w jej wyniku stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o jhars).

Koszty kontroli są wyliczane na podstawie stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Wysokość opłat w ramach granicznych kontroli jakości handlowej, które wykazały nieprawidłowości w artykułach rolno-spożywczych w przypadku:

  • przeprowadzonych badań laboratoryjnych ustala Główny Inspektor JHARS,
  • pozostałych czynności kontrolnych wojewódzki inspektor JHARS.

Wysokość opłat jest przekazywana kontrolowanemu w formie informacji zawierającej sposób jej obliczenia, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu kontroli albo przekazania wyników badań laboratoryjnych, jeżeli ich przekazanie nastąpiło po podpisaniu protokołu kontroli. 
Kontrolowany wnosi opłatę na rachunek bankowy odpowiednio Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów-Rolno-Spożywczych albo wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o sposobie wyliczenia tej opłaty. 
Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w przewidzianym terminie, odpowiednio Główny Inspektor albo wojewódzki inspektor wydaje decyzję w sprawie wysokości tej opłaty. (Źr.www.gov.pl/web/ijhars/import-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet