14 gru 2020

14 gru 2020

Dopuszczenie pojazdu do ruchu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach weszło w życie 4 grudnia 2020 r.

W okresie od 4 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. organ rejestrujący dokonuje przekazania określonych informacji poza systemem teleinformatycznym rejestracji oraz systemem teleinformatycznym obsługującym ewidencję pojazdów.

W przypadku wydawania wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowych, organ rejestrujący przyjmuje wniosek właściciela pojazdu po przedłożeniu wymaganych dokumentów i:

  • przyjmuje dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne, w przypadku ich zniszczenia;
  • pobiera określone przepisami opłaty;
  • wydaje zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego;
  • zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotację o wydaniu wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych;
  • przekazuje dane o wydanych wtórnikach tablic (tablicy) rejestracyjnych do ewidencji pojazdów.

Z kolei rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (obowiązuje również od 04 grudnia 2020 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminach), określa, że w przypadku określonym w przepisach ustawowych, właściciel pojazdu, składając wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej, podaje w nim informację o numerze rejestracyjnym pojazdu oraz jego numerze VIN albo numerze nadwozia, podwozia lub ramy. Odbierając tę tablicę przedstawia dowód rejestracyjny w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący dodatkowego znaku legalizacyjnego oraz adnotacji. Natomiast w przypadku braku informacji w centralnej ewidencji pojazdów o terminie następnego badania technicznego pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po przedstawieniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku ważnego badania technicznego pojazdu. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 14.12.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet