4 maj 2020

4 maj 2020

Bezpieczeństwo statków

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków wejdzie w życie 5 maja 2020 r.

Omówienie: Nowe regulacje dotyczą m.in. statków objętych zakresem stosowania załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich oraz załączników I, II i IV do dyrektywy Rady 97/70/WE ustanawiającej zharmonizowany system bezpieczeństwa dla statków rybackich o długości 24 metrów i większej.

Wszystkie przyjęte środki równoważne lub zwolnienia są jednakowo stosowane do wszystkich statków o takiej samej konstrukcji i o takich samych parametrach, jak te wyżej wymienione, eksploatowanych w takich samych określonych warunkach. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 04.05.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet