28 wrz 2016

28 wrz 2016

7.12.2016 „Nowe regulacje w zakresie cen transferowych”

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Temat: Nowe regulacje w zakresie cen transferowych

Termin:  07.12.2016 w godz. 10.00-16.30

Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2

 Wykładowca:

dr Jarosław F. Mika – Doradca podatkowy nr wpisu 10 625. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego.  Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek:

▪„Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności”, C.H. Beck, Warszawa 2014,

▪„Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych”, Unimex, Wrocław 2012,

▪„Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa”, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych. Członek Komisji Konkursowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych O/Mazowiecki III edycji konkursu (2015/2016) na najlepszą pracę

Program szkolenia:

 W ramach wykładu omówione zostaną aktualne przepisy na podstawie ustawodawstwa polskiego, dotyczące zasad sporządzania podatkowych dokumentacji cen transferowych.

Dodatkowo, przedstawione zostaną zmiany w przepisach (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 9 października 2015 r.), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. (nowe dokumentacje podatkowe: local file, master file, sprawozdanie CIT-TP, analiza danych porównawczych).

Plan szkolenia:

I. Przepisy z zakresu cen transferowych:

 1. Przepisy OECD

a) Wytyczne OECD

b) Konwencja modelowa OECD

2. Przepisy polskie:

a) Elementy dokumentacji podatkowej

b) Przesłanki sporządzenia dokumentacji podatkowej

c) Podmioty powiązane

 Powiązania kapitałowe

 Powiązania bezpośrednie

 Powiązania pośrednie

 Powiązania nie kapitałowe

 Powiązania osobowe › Powiązania rodzinne › Powiązania organizacyjne

 Powiązania majątkowe

 Powiązania wynikające ze stosunku pracy

 Powiązania innego rodzaju

 Powiązania w ramach tzw. wspólnego przedsięwzięcia

 Umowy spółek nieposiadających osobowości prawnej

d) Metody szacowania cen transferowych

 Metody tradycyjne

 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

 Metoda ceny odprzedaży

 Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

 Metody zysku transakcyjnego

 Metoda podziału zysków › Analiza rezydualna › Analiza udziału

 Metoda marży transakcyjnej netto

II. Nowe przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

 1. Nowe przesłanki do ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

a) Przekroczenie przychodów

b) Przekroczenie wartości transakcji

c) Identyfikacja podmiotów jako powiązane w trybie art.9a Ucit

d) Wartość transakcji wynikająca z umowy lub określona na fakturze lub po dokonanej / otrzymanej zapłacie

2. Nowa dokumentacja krajowa (ang. LOCAL FILE) – elementy:

a) Opis podatnika

b) Opis transakcji z podmiotami z grupy

c) Informacje finansowe podatnika

3. Nowa dokumentacja grupowa (ang. MASTER FILE) – elementy:

a) Struktura organizacyjna grupy

b) Polityka cen transferowych

 Przypisanie kosztów usług oraz sposobu wyznaczania wynagrodzenia za usługi świadczone między podmiotami powiązanymi w grupie

 Prace badawczo – rozwojowe

 Wynagrodzenie za korzystanie lub udostępnianie wartości niematerialnych

 Sposób finansowania działalności podmiotów w grupie, w szczególności kredytów, pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub udzielanych gwarancji.

c) Opis działalności prowadzonej przez grupę

 Istotne czynniki wpływające na osiągane zyski, w tym skala prowadzonej działalności grupy

 Informacja o dostawcach i odbiorcach – największych pod względem przychodów grupy produktów lub usług oraz produktów lub usług, stanowiących ponad 5% przychodów grupy

 Lista istotnych transakcji dotyczących usług, z wyłączeniem usług R&D, wraz z ich opisem

 Opis głównych rynków geograficznych dla produktów lub usług grupy (o których mowa w lit.b)

 Analiza funkcjonalna kluczowych funkcji, ryzyk i aktywów

 Opis dokonanych przeniesień (restrukturyzacja działalności)

 Opis zachodzących w danym roku istotnych fuzji i przejęć oraz zbycia inwestycji

d) Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę wartości niematerialnych

 Strategia grupy podmiotów powiązanych w zakresie opracowania, posiadania oraz wykorzystania wartości niematerialnych

 Lista wartości niematerialnych, wraz z informacją na temat własności prawnej tych wartości

 Lista istotnych umów lub porozumień między podmiotami w grupie dotyczących wartości niematerialnych

 Informacje na temat zmian właściciela prawnego lub ekonomicznego praw własności, w tym wskazanie kraju ich siedziby oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub kompensaty

e) Opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę

f) Opis porozumień zawartych w sprawach CIT z administracjami innych państw, w szczególności APA

4. Obowiązek przygotowywania analizy danych porównawczych

a) Omówienie zasad korzystania z baz danych

 Bazy danych dla transakcji materialnych

 Bazy danych da transakcji własności intelektualnej i prawnej

 Bazy danych dla transakcji usługowych

 Bazy danych dla transakcji finansowych

 1. Obowiązek składania oświadczeń przez zarząd o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wraz z zeznaniem rocznym CIT-8
 2. Obowiązek przygotowywania informacji podatkowych CIT-TP/PIT-TP
 3. Obowiązek raportowania wg krajów (country-by country reporting)

III. Analiza porównywalności:

 1. Analiza opisowa

a) Analiza warunków transakcji

b) Różnice cech transakcji i produktów

c) Analiza przebiegu transakcji

d) Wpływ warunków transakcji na wartość rynkową transakcji

e) Analiza różnic porównywalnych rynków

f) Strategia gospodarcza

2. Analiza benchmarkowa

a) Wybór okresu badawczego

b) Wybór metody badawczej

 Metoda dodawania

 Metoda dedukcyjna

c) Wybór próby badawczej

d) Wybór mierników finansowych do badania

e) Korekta rekordów badawczych

 Korekta odchyleń skrajnych

 Korekta zbiorowości

f) Wyznaczanie miar pozycyjnych

IV, Omówienie zasad sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji z branży TSL. Case study

V. Wytyczne w zakresie kontroli grup kapitałowych

 1. Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej
 2. Wytyczne Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

VI.Kontrole UKS w zakresie cen transferowych

 1. Struktura kontrolowanych podmiotów
 2. Najczęściej kontrolowane transakcje
 3. Sposoby obrony w przypadku kontroli organów podatkowych i organów kontroli skarbowej

Cena obejmuje: wykład, drukowane materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe i wynosi:

dla członków PISiL : 470 PLN  + 23 % VAT,

w przypadku uczestnictwa co najmniej 2 osób  z jednej firmy-członka PISiL : 420 PLN +23% VAT za drugą i każdą kolejną osobę.

dla niezrzeszonych:    570 PLN + 23 %   VAT,

w przypadku uczestnictwa co najmniej 2 osób  z jednej firmy: 520 PLN + 23 %   VAT za drugą i każdą kolejną osobę.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl w terminie do 28.11.2016 roku.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą mogli nabyć po cenie preferencyjnej książkę autorstwa Pana Jarosława F. Miki, wydaną w czerwcu 2014 r. przez C.H. Beck pod tytułem Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności”.

Publikacja omawia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r., w tym w szczególności charakterystykę metod szacowania cen transferowych oraz metodologię sporządzania analizy porównywalności, a także elementy dokumentacji dla transakcji rutynowych (wspierających działalność główną usługobiorcy).Cena brutto wynosi 130 PLN .

W zgłoszeniu prosimy podać nazwisko i imię uczestnika oraz dane płatnika niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz informację o ewentualnym zamiarze kupna książki.

Szkolenie odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach (KO)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet