25 lut 2016

25 lut 2016

22 lutego 2016 r weszły w życie zmiany Kodeksu Pracy

Przez:

Sekcja: Aktualności

22 lutego 2016 r weszły w życie zmiany Kodeksu Pracy .Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie maksymalnego okresu, na jaki mogą być zawierane umowy o pracę na czas określony. Ustawodawca wprowadził maksymalny 33- miesięczny okres trwania umowy na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy. W przypadku zawarcia między pracodawcą a pracownikiem kilku umów o pracę na czas określony, łączny okres zatrudnienia na ich podstawie nie może przekraczać 33 miesięcy.
Nowe przepisy przewidują ,że pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony, jeśli zostanie zawarta kolejna umowa będzie traktowana jak umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony . Przerwy w zatrudnieniu pracownika nie będą miały obecnie znaczenia. Zmieniono zasady wypowiadania i okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. Każdą umowę na czas określony można obecnie wypowiedzieć. Ustawodawca zrównał okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony i czas określony. Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę będzie również uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Ograniczono rodzaje umów o pracę, do trzech : umowy o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy i zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.(K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet