11 cze 2019

11 cze 2019

Zmiany w ustawach podatkowych – VAT, CIT, zasadach ewidencji podatników i płatników oraz Ordynacji Podatkowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dnia 24 maja 2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w VAT

Nowelizacja ustawy przewiduje zastąpienie dotychczasowych dwóch wykazów podatników, jednym wykazem, który zostanie rozszerzony o informacje dotyczące:

  •  statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT, w tym również tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona,
  •  numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wykaz ten będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy.

zmiany w CIT 

  •  zgodnie z którą do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej nie będą zaliczane wydatki w części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej wartość 15 000 zł, dokonana z innym przedsiębiorcą, zostanie wykonana przelewem na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT.

Zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

  •  zmian dostosowawcze polegających na rozszerzeniu katalogu danych nieobjętych tajemnicą skarbową o numery rachunków bankowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

  • wprowadzenie przepisów o charakterze sankcyjnym w zakresie solidarnej odpowiedzialności podatnika VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczono usługę, wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę, za zaległości podatkowe tego podmiotu (proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub świadczenie usług). Odpowiedzialność solidarna będzie dotyczyła transakcji między przedsiębiorcami, których wartość przekracza 15 000 zł.

 Przy czym, odpowiedzialność ta będzie wyłączona, w przypadku gdy podatnik poinformuje o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zawarty w wykazie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., przy czym z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie – Ordynacja Podatkowa oraz w ustawie o CIT. Przepisy dostosowujące, których celem jest przygotowanie wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: wg raportu ATNEO dla Polskiej Izby Spedycji i Logistyki – Raport z monitoringu zmian legislacyjnych/HW

 

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet