7 paź 2015

7 paź 2015

Zmiana zasad korygowania przychodów i kosztów

Przez:

Sekcja: Aktualności

24 września 2015 r. Prezydent RP podpisał  ustawę z 10 września 2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa wprowadza w ustawach o podatku dochodowym PIT i CIT oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozwiązanie polegające na tym, że zdarzenia mające wpływ na korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, które nastąpiły po wystawieniu faktury, w kolejnych okresach, nie będą ewidencjonowane ze skutkiem „wstecz” , lecz rozliczane będą w bieżącym okresie rozliczeniowym. Zasada ta nie będzie obowiązywała, gdy zwiększenie bądź zmniejszenie kosztów lub przychodów spowodowane było błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Opisywane zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., i będą miały zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych od tego dnia, i jak wynika z przepisów przejściowych, również do uzyskanych lub poniesionych przed tym dniem. (Źr.www.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet