10 kwi 2020

10 kwi 2020

Tarcza antykryzysowa 2.0. – przyjęta przez Sejm

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dnia 9 kwietnia 2020 roku Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mający w zamyśle stanowić uzupełnienie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku, zwanej potocznie: „Tarczą antykryzysową”. Akt ten ma rozszerzać przyznane przedsiębiorcom uprawnienia, które mają pozwolić na przetrwanie na rynku mimo postępującego kryzysu gospodarczego. Projekt ustawy obecnie będzie przedmiotem obrad Senatu.

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

W ustawie wsparcie rozumiane jest jako wszelkie formy instrumentów finansowych wsparcia zwrotnego udzielonego przedsiębiorcom na warunkach rynkowych, w szczególności: pożyczki, gwarancje, poręczenia i inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie ich działalności.

Wsparcie to udzielane będzie przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną na wniosek przedsiębiorcy, a wszelkich formalności pozwalające na jego uzyskanie będzie można dopełnić za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ARP S.A. określi, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej, wzór wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją o konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące przedsiębiorcy i jego sytuacji finansowej oraz tryb jego składania – oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wsparcie zostanie udzielone w oparciu o zawartą z przedsiębiorcą umowę.

Kto może skorzystać ze wsparcia finansowego udzielanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. ?

Wsparcie finansowe z ARP S.A. może być udzielone przedsiębiorcy, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), będącego:

a) osobą fizyczną;
b) osobą prawną;
c) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
d) wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.

Trudna sytuacja finansowa rozumiana jest jako spadek obrotów gospodarczych w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Co istotne, ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w ww. postępowaniach, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu.

Należy mieć jednak na uwadze, że przyjęty przez Sejm projekt zawiera szereg przepisów zmieniających inne ustawy – w tym zakresie wskazany zakres podmiotowy nie będzie miał zastosowania do ustaw zmienianych, a jedynie w zakresie wsparcia z ARP S.A.

Pozostałe założenia projektu ważne dla przedsiębiorców:

  • świadczenie postojowe wypłacane nie raz, a trzy razy,
  • zmiany w zwolnieniu ze składek ZUS,
  • zmiany w zakresie funkcjonowania Poczty Polskiej,
  • wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • nowe warunki umorzenia pożyczki udzielonej przez starostę,
  • możliwość dalszego wydłużenia terminu do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
  • przedłużenie ważności przeglądów technicznych pojazdów osób podlegających kwarantannie lub poddanych leczeniu z powodu COVID-19,
  • zmiany w działalności organów spółek kapitałowych.

Po szczegóły odsyłamy pod linkiem: https://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/tarcza-antykryzysowa-20-faktycznym-wsparciem.html

Źródło:  gospodarkamorska.pl z dn. 10.04.2020./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet