14 kwi 2020

14 kwi 2020

Kontrola na granicy wewnętrznej przedłużona do 3 maja br.

Przez:

Sekcja: Aktualności

09 kwietnia 2020 roku szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie.

 Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) zostaje przedłużona o kolejne 20 dni. Polska utrzyma również duże ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do naszego kraju. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 18, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Utrzymanie ograniczeń dla cudzoziemców

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Duże ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do naszego kraju związane są z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową mogą:
– obywatele RP;
– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
– cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
– cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
– w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/mswia:-kontrola-na-granicy-przedluzona-do-3-maja-br.html ( Źródło: gospodarkamorska.pl z dn. 10.04.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet