30 kwi 2020

30 kwi 2020

Tarcza 3.0. w Komisjach Sejmowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie kolejnej nowelizacji przepisów w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która zajmowała się nim w środę w nocy. To tarcza 3, która mienia aż 43 ustawy, w tym specustawę z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 oraz jej nowelizację z 31 marca, zwaną tarczą antykryzysową. Wieczorem we wtorek 28 kwietnia do Sejmu wpłynęła jeszcze autopoprawka rządu do tego projekt (druk nr 344-A).  Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców to:

  • Korzystne zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS

Tzw. tarcza 3 zawiera m.in. regulacje dotyczące skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym je na własne ubezpieczenie w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym br. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Do zwolnienia będą też uprawnieni korzystający z ulgi na start.

  • Dematerializacja akcji z opóźnieniem

Nowelizacja przesuwa też termin dematerializacji akcji o dwa miesiące. Moc obowiązująca dokumentów akcji nie wygaśnie 1 stycznia, ale dopiero 1 marca 2021 roku.

  • Sprawozdania o odpadach z przesuniętymi terminami

Dla firm bardzo ważne są zmiany w ustawie o odpadach. Pozwalają one na prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru BDO.  Złożenie wniosku zatem zwalania z konieczności elektronicznej rejestracji kart przekazania odpadów. Ponadto prowadzący stacje demontażu pojazdów, strzępiarki,  wprowadzający na rynek  pojazdy,  produkty, opakowania, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz organizacje odzysku sprzętu,  złożą roczne  sprawozdania  za rok 2019 do 11 września 2020 r. ( art. 24 ust 3 projektu). Wydłużony zostanie również okres na przeprowadzenie audytu  za rok 2019, dotyczący  opakowań oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nowy termin to 30 września 2020 r (odpowiednio  art 25 i 27 projektu). Z kolei projektowany art. 12 przesuwa termin na złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami poużytkowymi (zmiany wustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) do 31 sierpnia 2020 roku i 31 grudnia 2020 roku. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. będzie trzeba sporządzić do 30 listopada 2020 r.

Inne ważne zmiany w przepisach:

  • w prawie o ruchu drogowym – przy występowaniu o dowód rejestracyjny lub nalepkę na auto trzeba składać deklarację: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Udostępnienie danych do rejestracji odbywa się w formie elektronicznej. Oświadczenia muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  • w ustawie o transporcie drogowym (inspektor przeprowadzający czynności kontrolne wprowadza dane o przeprowadzonej kontroli do ewidencji, a w przypadku stwierdzenia naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub stwierdzenia wykroczeń uzasadniających nałożenie grzywny inspektor sporządza protokół kontroli)
  • w ustawie o VAT (dotyczy środków finansowych otrzymanych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich)
  • w ustawie o rezerwach strategicznych(rezerwy – wyłączone z zamówień publicznych)
  • w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych (zmienia egzaminy na kierowców – zaświadczenie ADR)
  • w ustawie prawo pocztowe ( w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne, pełnomocnictwo pocztowe może zostać udzielone w formie pisemnej, na czas nie dłuższy niż miesiąc)
  • w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(audyt zużytych części za 2019 r. – przeprowadza się do 30 września 2020 roku, marszałkowi województwa przekazuje się uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu, nie później niż w terminie do 15 listopada 2020 r.)

Oprócz wspomnianych regulacji, w projekcie przewiduje się liczne zmiany w ustawie o odpadach, w Kodeksie pracy, w ustawie o rentach i emeryturach z FUS a także kilkunastu ustawach regulowanych specustawą.

Projekt obecnie znajduje się w Komisjach sejmowych.

Stan druku na dzień 30.04.2020 r.

Więcej pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=350  ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 30.04.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet