30 kwi 2020

30 kwi 2020

Kolejny projekt tarczy antykryzysowej 4.0. w drodze do Sejmu

Przez:

Sekcja: Aktualności

W środę Rada Dialogu Społecznego zaopiniowała projekt kolejnej tarczy antykryzysowej – zwaną też tarczą Emilewicz. Są w niej przede wszystkim przepisy o dopłatach do oprocentowania dla firm, wsparcie finansowe dla samorządów, zmiany dla pracodawców i pracowników, bariery przeciwko wrogim przejęciom przedsiębiorstw, a także wakacje kredytowe dla frankowiczów.

Najważniejsze założenia projektu:

 • omawiana tarcza wyłączy możliwości wstrzymywania dostaw paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku nieregulowania należności przez  gospodarstwa domowe oraz podmioty, dla których ustanowiono ograniczenia w funkcjonowaniu lub prowadzeniu działalności.
 • zmieni się też art. 5 w ustawie  o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ma brzmieć: jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego,
 • możliwość dokonywania kontroli zdalnej w sytuacji, kiedy może to usprawnić przeprowadzenie kontroli lub z powodu charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności nie jest konieczne osobiste stawiennictwo kontrolerów w siedzibie przedsiębiorcy, tylko można dokonać kontroli poprzez analizę nadesłanej dokumentacji. Przykładowo kontrola zdalna może być przeprowadzona w zakresie zatrudnienia w oparciu o akta pracownicze.

Zmiany dla pracodawców i pracowników

 1. Umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń u pracodawcy,
 2. Czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września br.
 3. Ograniczenie odpraw i odszkodowań do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia
 4. Możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy mających socjalny charakter, w przypadku wystąpienia określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego obciążenia funduszu wynagrodzeń,
 5. Umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 6. Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej w ustawie o ustawie z 2 marca 2020 r. Pracodawca ma zapewnić środki i materiały , ale co ważne pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do prac.

Zmiany w dotychczasowych instrumentach wsparcia

 1. Zmiana zasad obliczania terminów, od których liczy się spadek obrotów – będą porównanie obroty w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy.
 2. Ograniczenie liczby oświadczeń dotyczących zatrudniania i kosztów wynagrodzeń w procedurze ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń w celu przyspieszenia procesu ich wypłaty – dokonywanie wypłat będzie następowało na podstawie już raz złożonego wraz z wnioskiem zestawienia, z zachowaniem obowiązku poinformowanie o zmianie danych.
 3. Rozszerzenie grupy przedsiębiorców uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego o tych, którzy podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu i jednocześnie opłacali składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.
 4. Wnioski do ZUS o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek, świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek będą składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Zmiany dla firm

 1. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych  – 2 punkty procentowe dla małych i średnich przedsiębiorców i jeden punkt procentowy dla pozostałych.

(Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 29.04.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet