11 lip 2018

11 lip 2018

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o tachografach i nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowa ustawa o tachografach, którą z poprawkami Senatu przyjął Sejm zakłada poprawę bezpieczeństwa systemu (ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez urządzenia, zwiększenie wiarygodności warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, przeglądy), zwiększenie sprawności jego kontroli oraz egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Dwie poprawki senackie  poprawiają spójność terminologii przepisów i korygują błędne odesłanie w ustawie. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm zgodził się także na doprecyzowanie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym dostosowującej polskie prawo do przepisów unijnych przyjmując stosowną poprawkę Senatu.

Nowelizacja przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, ma także na celu eliminowanie nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami oraz zapewnienie większej ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE. Ponadto doprecyzowuje obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.

W ustawie wprowadzono m.in. kategoryzację tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: „najpoważniejsze naruszenia” – NN, „bardzo poważne naruszenia” – BPN i „poważne naruszenia” – PN. Winno to pozwolić na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o tę kategorię  naruszeń  przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego (wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego).

Ponadto nowe regulacja zakładają, że „poważne naruszenie”, „bardzo poważne naruszenie” lub „najpoważniejsze naruszenie” może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę. Samo wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń.

W przypadku wykonywania transportu intermodalnego wysyłający będzie zobowiązany  sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określi masę kontenera lub nadwozia wymiennego. Natomiast przewoźnik drogowy będzie musiał okazać deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).       (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet