21 mar 2018

21 mar 2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Infrastruktury  z dnia 15 lutego 2018 r.  dotyczący zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu dostosowanie prawa polskiego do postanowień Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, cofnięcia licencji i zawieszenia wydawania nowych wypisów, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz wdrożenie do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/53 ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Projekt nowelizacji zakłada w szczególności zmianę taryfikatora naruszeń – m.in. wzrośnie maksymalna wysokość kary dla podmiotu wykonującego przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem do 15,000 złotych za każde naruszenie. stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy nie może przekroczyć 15,000 do 30,000 złotych (w zależności od liczby zatrudnianych kierowców)  i 40,000 zł dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym (spedytor, nadawca, odbiorca, podmiot wykonujący czynności ładunkowe, organizator transportu,) jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia. Taryfikator będzie zawierał kategoryzację naruszeń: poważne naruszenia (PN), bardzo poważne naruszenia (BPN) i najpoważniejsze naruszenia (NN).  Zmiany będą również obejmowały ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych.

Ponadto zmiany wynikają z wprowadzenia zasad ustanawiających dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Projekt przewiduje również, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego wysyłający jest obowiązany sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację określającą masę kontenera albo nadwozia wymiennego określoną w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym, którą to deklarację przewoźnik drogowy jest obowiązany okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli. Zgodnie z treścią projektu, większość przepisów ma wejść w życie już 1 czerwca 2018 r.     (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet