1 lut 2018

1 lut 2018

CZECHY – przepisy o delegowaniu i płacy minimalnej – Komunikat PSPD

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze odpowiadając na pytanie o obowiązek posiadania przez kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Czech umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski, na podstawie stanowiska czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych oraz obowiązujących przepisów, wyjaśnia:

  • istnieje wymóg posiadania przez kierowcę dokonującego przewozu na terytorium Czech umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski
  • wymóg posiadania przez pracownika umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski wypływa z transpozycji do czeskiego systemu prawnego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0067&from=PL (artykuł 9 pkt b oraz d)
  • wymóg posiadania przez pracownika umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski dotyczy jedynie pracowników delegowanych. Definicja pracownika delegowanego znajduje się w DYREKTYWIE 96/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0071&from=PL (artykuł 1 i 2)
  • Jednym z kryteriów określonym w artykule 3 pkt. 3 jest delegowanie przez przedsiębiorstwo delegujące pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium Państwa Członkowskiego, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, działającym w danym Państwie Członkowskim. W przypadku przewozów tranzytowych ten warunek zazwyczaj nie jest spełniony co oznacza, że kierowca dokonujący jedynie przewozu tranzytowego przez teren Republiki Czeskiej nie musi posiadać umowy o pracę na język czeski. Jednocześnie możne dojść do sytuacji, gdy przewóz tranzytem przez terytorium Czech (np. z Polski do Niemiec) jest prowadzony na zlecenie czeskiego przedsiębiorstwa. W takim przypadku przepisy dotyczące wymogu posiadania przez pracownika umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski miałyby zastosowanie.
  • Co do formy tłumaczenia wymagana jest jedynie jego czytelność i zrozumiałość dla strony czeskiej, co oznacza że nie jest wymagane posiadanie tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego     Informacje na temat warunków pracy i płacy na terenie Czech (w języku polskim) można znaleźć na stronach czeskiej Państwowej Inspekcji Pracy.    (źr. pspdgdynia.pl – DA) 
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet