19 cze 2019

19 cze 2019

Projekty zmian w ustawie o  VAT w Sejmie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Sejmu RP 10.06.2019r. zamieszczono dwa  rządowe projekty nowelizacji ustawy o VAT .

Pierwszy  projekt(druk nr 3499)  zakłada m.in.:

– umożliwienie podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego;

– modyfikacje systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni  podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień;

– możliwość wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy;

– obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej.

13 czerwca br., po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych.

Projekt zakłada wejście w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkami w nim określonymi.

Drugi projekt nowelizacji ustawy o VAT (druk nr 3500) zakłada zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT.

Ustawa ma wejść  w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r. Z dniem 1 stycznia 2020r. pozostali przedsiębiorcy na zasadzie dobrowolności będą zdecydować o wcześniejszym przejściu na składanie deklaracji i ewidencji VAT w formie nowego JPK_VAT.

Projekt przewiduje także istotne zmiany w art. 33a ustawy o VAT.

-uchylenie ust.6, czyli

odstąpienie w odniesieniu do importerów korzystających z rozliczenia podatku VAT z tytułu importu bezpośrednio w deklaracji od obowiązku przedstawiania dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu takiego importu. Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej będzie dokonywana przez KAS na podstawie danych zawartych w bazach KAS.

–   nadanie  nowego brzmienia   ust 7:

„7. Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów na zasadach określonych w ust. 1, i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na tych zasadach, traci prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, której nie rozliczył w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.”,

W projekcie  pozostawiono jednocześnie bez zmian  art. 33a ust.8 i wynikającą z niego solidarną odpowiedzialność przedstawiciela bezpośredniego i pośredniego za nierozliczenie podatku VAT przez importera.

-uchylenie  ust. 9–11, jak wynika z uzasadnienia do projektu, dalsze utrzymywanie tych regulacji jest niezasadne, gdyż w ciągu ostatnich 3 lat nie została wydana ani jedna decyzja
o utracie prawa na okres 36 miesięcy do rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji.

-zmiany w ust. 12 mają charakter porządkowy i są konsekwencją wprowadzanych rozwiązań.

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców będą stosowali  art. 33a ust.  7 i 12 ustawy   w nowym brzmieniu  od dnia 1 lipca 2020 r.

Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych.(Źr . www.sejm.gov.pl ,raport ATNEO dla PISiL -K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet