20 wrz 2016

20 wrz 2016

Zmiany dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jak informowaliśmy wcześniej  2.wrzesnia br. weszły  w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1165). Ustawa ta wprowadziła m.in. zmianę art. 13 Ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367),w którym dodano ustęp 2. Na uczestników przewozu nałożono obowiązek zamieszczania w dokumentach, o których mowa w ustawie oraz w ADR, RID lub ADN uzupełniających informacji w postaci nazwy i adresu podmiotu, którego własnością w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny. PISiL skierował w tej sprawie wystąpienie do  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o zmianę tego przepisu, przede wszystkim jako niezgodnego z przepisami międzynarodowymi regulującymi przewozy towarów niebezpiecznych. Nie są to jednak wyłączne zastrzeżenia ze strony n/organizacji. Niezrozumiałe jest bowiem powiązanie Ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne wymierzonej w nielegalny obrót paliwami z ustanowieniem przedmiotowego obowiązku dla wszystkich towarów niebezpiecznych. Ponadto stosowanie się w praktyce do wprowadzonego obowiązku może budzić szereg problemów np. przy przewozie drobnicy skonsolidowanej (towary różnych właścicieli), w sytuacji zmiany właściciela towaru  w trakcie przewozu,  kwestia zachowania tajemnicy handlowej  i wiele innych.   (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet