27 sty 2016

27 sty 2016

13.04.2016 Zasady zawierania umów w spedycji i przewozie, GDYNIA

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Termin: 13.04.2016, godz. 9,30 – 16,00 ( 7 godz. lekc.)
Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2
Wykładowca: radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom, wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk.
Program szkolenia:

I. ZASADY OGÓLNE
1. Umowa spedycji i przewozu jako źródło zobowiązania
1) zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, osobowość prawna,
2) oświadczenie woli, zobowiązanie, dług i wierzytelność,
3) strony umowy spedycji
4) strony umowy przewozu
5) odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność solidarna
2. Tryb zawarcia umowy spedycji
1) problematyka prawna oferty
2) rokowania
3) zawarcie umowy po przeprowadzeniu przetargu
4) tryb zawarcia umowy przewidziany w ustawie o zamówieniach publicznych – w zarysie
3. Tryb zawarcia umowy przewozu
1) różnice w odniesieniu do gałęzi transportu
2) giełdy transportowe
3) znaczenie prawne listu przewozowego/ konosamentu
4. Zasada swobody umów i jej ograniczenia
1) forma prawna umowy spedycji i umowy przewozu
2) regulaminy i ogólne warunki umów
3) umowne ograniczenie odpowiedzialności stron w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
4) umowne rozszerzenie odpowiedzialności stron w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
5) dodatkowe zastrzeżenia umowne
6) kary umowne, w tym zastrzegane na gruncie Konwencji CMR
5. Prawne formy zabezpieczenia wykonania zobowiązania przez kontrahenta
1) zastaw ustawowy i umowny
2) prawo zatrzymania
3) weksel
4) inne
6. Prawne możliwości rozwiązania i zmiany umowy spedycji oraz umowy przewozu
7. Podstawowe zagadnienia związane z zawarciem umowy z kontrahentem zagranicznym
1) wybór prawa i konsekwencje braku wyboru prawa w odniesieniu do umowy spedycji i przewozu
2) warunki rozliczeń i zabezpieczenia płatności
3) zasady rozstrzygania sporów

II. OCENA WIARYGODNOŚCI ZLECENIODAWCY I KONTRAHENTA
8. Ocena ważności oferty ze względu na formę prawną oferenta
1) osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu na przykładach różnych typów spółek handlowych
2) pełnomocnictwo i pełnomocnictwo dorozumiane
9. Dokumenty niezbędne do oceny zleceniodawcy i podwykonawcy przy uwzględnieniu formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
1) indywidualni przedsiębiorcy, spółki cywilne – CEIDG
2) spółki handlowe – rejestr przedsiębiorców KRS
3) pomocne wyszukiwarki internetowe
10. Licencje i zezwolenia
11. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy
1) OC Spedytora w zarysie
2) OC Przewoźnika w zarysie
Cena zawiera wykłady, materiały, przerwy kawowe i wynosi:

• Zrzeszeni 350,00+ 23 % vat, tj. brutto 430,50/ osoba
• Niezrzeszeni 450,00 + 23 % vat, tj. brutto 553,50 / osoba
Wpłaty na konto: Bank Millennium 34 1160 2202 0000 0000 6190 4525

W dniu wpływu należności na konto wystawimy fakturę i prześlemy na wskazany adres.
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień proszę o kontakt -e-mail: pisil@pisil.pl lub tel. 58 620 19 50 (ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet