6 lis 2017

6 lis 2017

Wersja nomenklatury taryfowej i statystycznej 2018

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska opublikowała wersję nomenklatury. Która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenie  wykonawcze Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej osiągalna w Dzienniku Urzędowym UE L282 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.282.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2017:282:TOC                  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet