17 sie 2016

17 sie 2016

TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Przez:

Sekcja: Aktualności

2 września 2016 r. wchodzi w życie nowy krajowy przepis dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych nakładający na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek zamieszczenia w dokumentach, o których mowa w ustawie oraz w  ADR, RID lub ADN uzupełniających informacji w postaci nazwy i adresu podmiotu, którego własnością w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.

Obowiązek ten wynika z  Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z dnia 2 sierpnia 2016 r. poz. 1165, wprowadzającej  m.inn zmianę  do Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, konkretnie zmianę brzmienia art. 13 tejże ustawy. (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet