3 sie 2023

3 sie 2023

Transport drogowy i Pakiet Mobilności: ustawa o delegowaniu kierowców  w transporcie drogowym z podpisem prezydenta

Przez:

Sekcja: Aktualności

Kancelaria Prezydenta poinformowała w dniu 02.08.2023 r., że prezydent podpisał ustawę z dnia 28.07.2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych.

Ustawa określa zasady: 

  • delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP;
  • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców,
  • kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP,
  • współpracy między ITD oraz PIP w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP,
  • współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium RP i z tego terytorium,
  • postępowania związanego z realizacją lub składaniem wniosków o powiadomienie o decyzji o nałożeniu na przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP i z tego terytorium administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny,
  • ustawa będzie miała zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę będącego jego pracownikiem do pracy na terytorium RP, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

Zakres stosowania ustawy został doprecyzowany również poprzez wskazanie wyłączeń niektórych rodzajów przewozu drogowego, a także przez zdefiniowanie pojęć takich jak „przewóz dwustronny rzeczy”, „przewóz dwustronny osób”, „przejazd tranzytem”, „przewóz kabotażowy” czy „transport kombinowany”. Nie we wszystkich bowiem przypadkach wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego przepisy ustawy będą miały zastosowanie. W konsekwencji za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się uważać m.in. kierowcy, który:

1)        wykonuje przejazd tranzytem;

2)        wykonuje przewóz dwustronny rzeczy lub przewóz dwustronny osób;

3)        w trakcie przewozu dwustronnego rzeczy wykonuje dodatkowo jedną czynność załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem że załadunek rzeczy i rozładunek rzeczy nie jest wykonywany na terytorium tego samego państwa członkowskiego;

4)        po przewozie dwustronnym rzeczy, który rozpoczęto w państwie członkowskim siedziby i w czasie którego nie wykonano żadnej dodatkowej czynności załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy, następnie wykonuje przewóz dwustronny rzeczy do państwa członkowskiego siedziby, podczas którego wykonuje dodatkowo maksymalnie dwie czynności załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem że dodatkowe czynności załadunku rzeczy i rozładunku rzeczy nie są wykonywane na terytorium tego samego państwa członkowskiego

5)        w trakcie przewozu dwustronnego osób dodatkowo jednokrotnie zabiera pasażerów lub jednokrotnie wysadza pasażerów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem że przewóz osób nie jest wykonywany między dwoma miejscami położonymi na terytorium tego samego państwa członkowskiego; to samo dotyczy przejazdu powrotnego;

6)        wykonuje przewóz drogowy rzeczy na początkowym lub końcowym odcinku transportu kombinowanego, jeżeli ten odcinek sam w sobie składa się z przewozów dwustronnych rzeczy.

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium RP będzie (poza zapewnieniem delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia) zgłoszenie delegowania tego kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Dodatkowym obowiązkiem ww. przewoźnika będzie zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej – co będzie pozwalać na kontrolę przestrzegania wymogów wprowadzanych ustawą w trakcie kontroli drogowej.

Kontrola drogowa

W celu kontroli ważności zgłoszeń delegowania przez właściwe organy publiczne państw członkowskich ustawa przewiduje użycie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

Przepisy ustawy określają również obowiązki przewoźników drogowych z państw trzecich delegujących kierowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz delegowanych kierowców.

System kontroli delegowania kierowców na terytorium RP będzie obejmował kontrolę drogową – wykonywaną przez inspektorów ITD oraz kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykonywaną przez inspektorów PIP.

W ustawie określono także zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich. Do przyjmowania wniosków o wzajemną pomoc w sprawach dotyczących kontroli warunków zatrudnienia kierowców delegowanych od organów innego niż RP państwa członkowskiego ustawa upoważnia PIP.

Egzekucja przepisów ustawy

W celu należytego i skutecznego egzekwowania przepisów ustawy określono sankcje nakładane przez służby kontrolne w przypadku naruszenia poszczególnych regulacji tej ustawy. Zgodnie z dyrektywą 2020/1057 przewidziane kary za nieprzestrzeganie przepisów krajowych implementujących tę dyrektywę muszą być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i niedyskryminujące. W przepisach ustawy wskazano, że wpływy z kar nałożonych przez PIP stanowiły będą dochód budżetu państwa. Natomiast wpływy z kar nakładanych przez ITD. będą stanowiły wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ustawa zawiera również przepisy zmieniające inne akty ustawowe. Zmiany wprowadzane są w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)        art. 4 ust. 2, który wejdzie w życie z dniem 21 sierpnia 2023 r.;

2)        art. 39 pkt 4, 5, 8, pkt 11 lit. b, pkt 12–14, 18 i 19 oraz art. 43, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-lipcu-2023-r,72092

Źródło: prezydent.gov.pl/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet