14 wrz 2015

14 wrz 2015

Śródokresowy przegląd Białej Księgi w sprawie transportu

Przez:

Sekcja: Aktualności

W przyjętej w 2011 r. Białej Księdze w sprawie transportu Komisja Europejska ustanowiła działania na rzecz konkurencyjnego transportu w UE, jakie mają być podjęte w dziedzinie polityki transportowej w latach 2011 – 2020. W marcu br. Komisja rozpoczęła otwarte konsultacje z okazji śródokresowego przeglądu Białej Księgi w sprawie transportu, Sprawozdanie przygotowane przez europosła-sprawozdawcę Wim van de Camp zostało przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 9 września br. W raporcie zwrócono się do Komisji o zaproponowanie konkretnych środków i inicjatyw na rzecz sprawniejszej realizacji strategii, wezwano do utrzymania ambitnych celów ustanowionych w 2011 r. podkreślając znaczenie transportu dla gospodarki i mobilności obywateli a także konieczność inwestowania w infrastrukturę. Warunkiem wstępnym utworzenia zrównoważonego i efektywnego systemu transportowego UE wspieranego takimi instrumentami jak „Łącząc Europę” i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych jest ukończenie budowy transeuropejskiej sieci transportowej. Europejski system transportowy musi być konkurencyjny na szczeblu międzynarodowym opierając się na zasadzie skutecznej i zrównoważonej współmodalności. Raport nawołuje do zwiększenia ilości towarów przewożonych koleją i transportem śródlądowym (udział tego ostatniego przez kolejne 20 lat utrzymuje się na niezmienionym poziomie 6,5%). Dla osiągnięcia celów redukcji emisji, konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz dekarbonizacji transportu – obniżenie emisji o 60% do 2050 roku. (źr. CLECAT Newsletter 2015/32 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet