8 wrz 2016

8 wrz 2016

Sprzedaż wierzytelności

Przez:

Sekcja: Aktualności

NSA w wyroku z 23 sierpnia 2016 r. sygn. akt II FSK 1958/14 utrzymał w mocy wyrok WSA uchylający interpretację, z której wynikało, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako przedawnione w przypadku ich sprzedaży. Spółka  zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. zarachowała uprzednio kwoty stanowiące przedmiotowe wierzytelności do przychodów należnych, chociaż nie zostały przez nią faktycznie otrzymane, co spowodowało, iż spełniony został zasadniczy i jedyny warunek, wynikający wprost z art. 16 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p. decydujący o możliwości zaliczenia strat powstałych na skutek sprzedaży wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym uważała, że przysługuje jej prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów strat z tytułu sprzedaży wszystkich wierzytelności, w tym także tych przedawnionych. Spółka podniosła, że ewentualne korzyści podatkowe, które odniesie w wyniku sprzedaży wierzytelności – zarówno przedawnionych, jak i nieprzedawnionych – stanowić będą  wyłącznie następstwo transakcji a nie cel sam w sobie. Sąd uznał stanowisko spółki za prawidłowe.(Źr.www.orzeczenia.nsa.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet